Καταργείται η κλήρωση για την είσοδο φοιτητών στο ΕΑΠ

Καταργείται η κλήρωση για την είσοδο φοιτητών στο ΕΑΠ

15 Φεβρουαρίου 2016

Δεκτό έγινε κατά πλειοψηφία, από τους Βουλευτές της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, το άρθρο 47  με σειρά αλλαγών για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), που έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο  “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”.

Ο υπουργός Παιδεία Νίκος Φίλης με το άρθρο 47, δήλωσε τα εξής:

Α.  Καταργείται η κλήρωση ως μοναδικός τρόπος επιλογής των υποψήφιων φοιτητών στις θεματικές ενότητες που καλύπτονται οι διάφορες θέσεις και δίνεται η αρμοδιότητα αυτή στην διοικούσα επιτροπή για να καθορίσει και άλλους τρόπους εισαγωγής.

Β.  Είναι μια προσπάθεια να διευρύνουμε τον αριθμό των παιδιών των πολιτών που θα πάνε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, δεδομένου ότι υπάρχουν δίδακτρα, συνεπώς δεν υπάρχει δαπάνη για το δημόσιο.

Γ. Υπάρχουν ορισμένες διατάξεις, με τις οποίες επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την αναβάθμιση και την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αυτοδιοίκηση μέσα από την ιδιομορφία του, με την συγκρότηση οργάνων και την σταδιακή μετάβαση του Ανοικτού Πανεπιστημίου σε διαδικασίες που θα προσιδιάζουν στα πανεπιστήμια.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 47 Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

  1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2552/1997 (Α’ 266) αντικαθίσταται ως εξής:

« Έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ορίζεται η Πάτρα. Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συνκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα και κέντρα σπουδών του Ε.Α.Π. είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την Οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων και των κέντρων σπουδών του.» β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την υλοποίηση της αποστολής του το Ε.Α.Π. μπορεί να οργανώνει και προγράμματα δια βίου μάθησης και προγράμματα με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Α.Π., με απόφαση της Συγκλήτου, και μέχρι την συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής ανάλογα με τη θεματική ενότητα που προγράμματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση των προγραμμάτων καθώς και ο ορισμός των διδάκτρων, και ο καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής τους.

  1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο στ’ ως εξής:

«στ. Οι Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων που συγκροτούν ένα Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτούν την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ).»

  1. Στο τέλος του εδαφίου α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Διευθυντές Προγράμματος Σπουδών, που είναι μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ» οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Κοσμητεία νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους.»

  1. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει η λεξη «τριάντα» αντικαθίσταται από τη λέξη «είκοσι» και ο εντός παρενθέσεως αριθμός «{30)» από τον αριθμό «(20)».

β. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 τροποποιείται ως εξής:

(ί) Στο πρώτο εδάφιο μετά το κόμμα στη λέξη «έργου,» προστίθεται φράση : « ή

συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

(ϊί) Στο πέμπτο εδάφιο η φράση : «σε ποσοστό 85% από τον πίνακα Α και σε

ποσοστό 15% από τον πίνακα Β» αντικαθίσταται ως εξής:

« με απόφαση της Συγκλήτου και με μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται και άλλοι πέραν των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο του παρόντος πίνακες κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π. καθώς και άλλα κριτήρια για τη σύνταξη των πινάκων αυτών».

  1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδημαϊκό έτος με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

β. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο γ) ως εξής:

«Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να καταργείται ή να τροποποιείται εν όλω ή εν μέρει, η κατά τα προηγούμενα εδάφια διαδικασία της κλήρωσης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται και άλλος τρόπος επιλογής των εισακτέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών».

γ. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχει ένα μέλος της ΟΔΠ. Οι φοιτητές τους οποίους εποπτεύει, συμμετέχουν είτε διά ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας και μάθησης. Με απόφαση της Ο.Δ.Π. που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας ορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία των συναντήσεων».

δ. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Φοιτητής που επανεγγράφεται σε Πρόγραμμα Σπουδών έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και κατοχύρωσης Θεματικών Ενοτήτων τις οποίες έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς. Μετά την ολοκλήρωση των υπολοίπων Θεματικών Ενοτήτων του ίδιου Προγράμματος Σπουδών και της διπλωματικής εργασίας αποφοιτά από το Πρόγραμμα Σπουδών χωρίς άλλους περιορισμούς.» 6. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Κοσμήτορες του Ε Α Π. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης η Διοικούσα Επιτροπή νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους.»

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 2552/1997 προστίθεται περίπτωση (ίν) ως εξής:

«Ιν. της έγκρισης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων του προβλεπόμενου από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2552/1997 όπως ισχύει, εσωτερικού κανονισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.»

γ. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου 2552/1997 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τρία (3) μέλη της για αντίστοιχο αριθμό θέσεων Αντιπροέδρων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, καθώς και το ύψος εξόδων παράστασης για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους από ίδιους πόρους του Ε.Α.Π. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Προέδρου, ο» Αντιπρόεδροι ασκούν τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης διορισμού νέου του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής απαλλάσσονται των διδακτικών τους καθηκόντων στα ΑΕ.Ι. που υπηρετούν.»

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότηση της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι Επιτροπές Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π., μέχρι της συγκρότησης σε σώμα της αντίστοιχης Επιτροπής που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο. Με απόφαση των ίδιων οργάνων δύναται από της δημοσιεύσεως του παρόντος να τροποποιείται η σύνθεση της κατά τη δημοσίευση του παρόντος ορισθείσης Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π.». ε. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει οι λέξεις: «για ένα (1) χρόνο» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «για τρία (3) χρόνια».

στ. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 10 ν. 2552/1997 όπως ισχύει , οι λέξεις : «Για τα πέντε (5) πρώτα έτη λειτουργίας του Ε.Α.Π.» απαλείφονται.

  1. Οι διατάξεις των εδαφίων γ) και δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του νόμου 2327/1995 (Α’ 156), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) Τα θέματα που έχουν σχέση με την αποζημίωση, τα οδοιπορικά έξοδα και την εκτός έδρας αποζημίωση των μελών και τις δαπάνες λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, της Δ.Ε., καθώς και τα θέματα των λειτουργικών δαπανών και της διαχείρισης του Ε.Α.Π. κατά το χρόνο λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, ρυθμίζονται με απόφασή της η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

δ) Οι αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο δαπάνες και αποζημιώσεις καλύπτονται από ίδιους πόρους του Ε.Α.Π. και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».

 

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<