ΑΕΙ-ΤΕΙ: Το νέο μισθολόγιο των καθηγητών

ΑΕΙ-ΤΕΙ: Το νέο μισθολόγιο των καθηγητών

17 Ιανουαρίου 2018

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που αφορά στο νέο μισθολόγιο για τους διδάσκοντες σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η εγκύκλιος αφορά μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, μέλη Ε.Π. των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), µέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), προσωπικό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ), Μέλη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ειδικό εργαστηριακό και διδακτικό προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) των ΑΣΕΙ, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των ΑΤΕΙ.

Για τη μισθολογική κατάταξη των κατηγοριών των εν λόγω λειτουργών ορίζονται 16 Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο έτη για κάθε επόμενο. Για τη μισθολογική εξέλιξη των λειτουργών από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.

Επιπλέον, μόνο για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων καθώς και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι. (από 1-1-2017 και εντεύθεν), για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία ο χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών (του συγκεκριμένου Τμήματος ή της Σχολής στην οποία προσφέρθηκε το εν λόγω έργο) που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να συμπίπτει με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο δημόσιας υπηρεσίας στην ημεδαπή. Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π. πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων φορέων (αρμοδίως μεταφρασμένα), που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα:

– η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν και το έργο που παρείχαν (διδακτικό ή ερευνητικό),

– εάν το έργο παρεσχέθη με πλήρη (full time) ή μερική (part time) απασχόληση, καθώς και

– η ακριβής διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Βασικός μισθός

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου (Καθηγητής πρώτης βαθμίδας) ορίζεται στο ποσό των 2.122 ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των 60 ευρώ.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή, ως εξής:

α. Αναπληρωτής Καθηγητής: 85%

β. Επίκουρος: 75%

γ. Λέκτορας: 70%

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), των μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ..ΠΑΙ.Τ.Ε.), του Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. Καθηγητές: 90%

β. Αναπληρωτές Καθηγητές: 77%

γ. Επίκουροι: 68%

δ. Λέκτορες, Καθηγητές Εφαρμογών: 58%

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄64), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. Καθηγητές: 70%

β. Επίκουροι: 62%

γ. Επιμελητές: 56%

δ. Καθηγητές Ειδικών Μαθημάτων: 54%

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) (πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. Σύμβουλος Α: 82%

β. Σύμβουλος Β: 73%

γ. Σύμβουλος Γ: 63%

δ. Εισηγητής: 56%

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 55%

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ‘ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 56%

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β‘ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 59%

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 62%

ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 50%

στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 53%

ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 55%

η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 60%

θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 47%

ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 50%

ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 53%

ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 56%

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ..ΠΑΙ.Τ.Ε.), διαμορφώνεται σε ποσοστό 52% επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) διαμορφώνεται σε ποσοστό 51% επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

Επίσης, προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των Επιμελητών και Επιστημονικών Συνεργατών και του λοιπού διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαμορφώνεται σε ποσοστό 70% επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 50%

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 51%

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 52%

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 54%

ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 46%

στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 47%

ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 49%

η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 53%

θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 42%

ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 44%

ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 47%

ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 49%

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<