Ποιοι τίτλοι γίνονται δεκτοί, σε ΑΣΕΠ και Δημόσιο, για την γνώση χειρισμού Η/Υ

Ποιοι τίτλοι γίνονται δεκτοί, σε ΑΣΕΠ και Δημόσιο, για την γνώση χειρισμού Η/Υ

30 Ιανουαρίου 2019
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 
α) επεξεργασία κειμένων
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου
αποδεικνύεται ως εξής:

Εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από:

•τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή

•έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον ΟΕΕΚ.

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΕΚ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης (με την επιφύλαξη της Κ.Υ.Α.):

ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

2.Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε) (22.2.2006),

3.Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.)  (22.2.2006)

4.ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)

5.ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)

6.ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε) (17.5.2006)

7.I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)  (14.9.2007)

8.ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ)

ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ)

9.DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009)

10.GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)  (10-4-2014).

11.UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21-01-2015)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς, είναι τα εξής:

1.ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ

ECDL Core Certificate

ECDL Start Certificate

ECDL Progress Certificate

ECDL Profile Certificate

2.Vellum Global Educational Services S.A.

Cambridge International Diploma in IT Skills

Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency

Vellum Diploma in IT Skills

Vellum Diploma in IT Skills Proficiency

3.Infotest

Internet and Computing Core Certification (IC3)

Microsoft Office Specialist (MOS)

Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert)

Infotest Certified Basic User (ICBU)

Infotest Microsoft Certified Application Specialist

4.ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe

ICT Intermediate A

ICT Intermediate B

ICT Intermediate C

5.ΚΕΥ-CERT

Key Cert IT Basic

Key Cert IT Initial

6.ACTA Α.Ε.

Certified Computer User (CCU)

7.I SKILLS A.E.

Basic I.T. Standard

Basic I.T. Thematic

Basic I.T. Core

8.ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ –  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ

Basic  Skills ή  Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

Basic  ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

Infocert  Unities

9.DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Basic Office

Business Office

10.GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL CERT>>

Global Intermediate

Global Intermediate A

Global Intermediate B

Global Intermediate C

11.UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS – ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Unicert Primary

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα που διορίζεται.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται  δεκτά.

Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (1 έως 4) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ, με την εξής ονομασία:

1.ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.

2.Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).

3.IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και

4.BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

Σημείωση: Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας (ν.).

Με τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.δ), όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω:

1.    Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1.1. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

•Πληροφορικής

•Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

•Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

•Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

•Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

•Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

•Επιστήμης Υπολογιστών

•Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

•Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

•Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

•Επιστήμης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών

•Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

•Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

•Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών

•Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική

•Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

•Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Υ

•Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

•Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

•Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

1.2. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

•Πληροφορικής

•Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

•Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

•Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

•Βιομηχανικής Πληροφορικής

•Πληροφορικής και Επικοινωνιών

•Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

•Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

•Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

•Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

•Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

•Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

•Διαχείρισης  Πληροφοριών

ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Μεταδευτεροβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

•Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας  του τομέα Πληροφορικής, ή

•Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου :

i.Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ,

ii.Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών    Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

•Απολυτήριος τίτλος :

i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,

ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή

iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.

ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων  της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Με τίτλους σπουδών από αναλυτική βαθμολογία

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής  και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.Με  τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

Πιστοποιητικά από φορείς της αλλοδαπής
Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους.

Για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ αναγνωρισμένο απ’ το δημόσιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκπαιδευτικό οργανισμό dp studies στα τηλέφωνα: 2810.24.00.24 και 2810.313.603
Web: https://www.dpstudies.gr/

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<