Οδηγός Voucher Ergasia: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την πρόσληψη πτυχιούχων εργαζομένων

Οδηγός Voucher Ergasia: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την πρόσληψη πτυχιούχων εργαζομένων

26 Μαρτίου 2019

Σύντομο οδηγό για να “ξεκλειδώσετε” την επιχορήγηση ύψους έως και 800 ευρώ το μήνα για την πρόσληψη πτυχιούχων εργαζόμενων παρουσιάζει σήμερα το Voucher Ergasia.

Η δράση του ΟΑΕΔ που επιχορηγεί το 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους για 6.000 πτυχιούχους ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων έχει μπει σε τροχιά και συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ.

Μέσω του προγράμματος οι εργοδότες – επιχειρηματίες μπορούν να επιδοτηθούν με ποσά που φτάνουν έως τα 600 ευρώ, τα 700 ευρώ και τα 800 ευρώ το μήνα για να προσλάβουν άνεργους που διαθέτουν απλό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και μεταπτυχιακό όπως και διδακτορικό τίτλο σπουδών αντίστοιχα. Η επιχορήγηση διαρκεί 15 µήνες και μετά τη λήξη αυτής της περιόδου η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας για επιπλέον τρεις µήνες, χωρίς επιχορήγηση.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται:

Α. Επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:

α. Μεταποίηση-Βιομηχανία

β. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας)

γ. Υλικά-Κατασκευές (κατασκευές) και

δ. Εφοδιαστική αλυσίδα (μεταφορά και αποθήκευση)

Β. Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που θα δημιουργήσουν νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Δείτε τα 18 «κλειδιά» που ξεκλειδώνουν την επιδότηση:

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα (ΠΣ) του ΟΑΕ∆ υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση.

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να απασχολήσει επιχορηγούµενο προσωπικό σε υποκατάστηµα της, θα υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ2 αρµοδιότητας του υποκαταστήµατος, χρησιµοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του υποκαταστήµατος.

Στην αίτηση εµπεριέχεται η εντολή κενής θέσης, στην οποία οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα καθώς και τα πρόσθετα προσόντα (µεταπτυχιακό, διδακτορικό) των ανέργων που επιθυµούν να προσλάβουν. Οι ωφελούµενοι που θα προσληφθούν, θα απασχοληθούν στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης (ΣΤΑΚΟ∆/ΚΑ∆), όπως έχει δηλωθεί στο σύστημα «Εργάνη» ή σε δευτερεύουσα, εφόσον αυτή ανήκει στους επιλέξιµους κλάδους, εκτός από την ειδικότητα πληροφορικής.

Στην αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει τον νόµιµο εκπρόσωπο και τυχόν νοµικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή µέτοχοι της επιχείρησης µε ποσοστό 25% και άνω.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται επισύρει την απόρριψη της αίτησης. Σε περίπτωση τροποποίησης/διόρθωσης, η επιχείρηση/το υποκατάστηµα µπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, αφού προβεί σε ακύρωση της προηγούµενης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής η επιχείρηση λαµβάνει αποδεικτικό στο οποίο αναγράφονται ο αριθµός πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία υποβολής.

Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθµό των ατόµων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση. Ο ΟΑΕ∆ δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες να αναζητούν οι ίδιοι τους υποψηφίους για πρόσληψη ανέργους απευθείας µέσα από τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, µε τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό). Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχουν στοιχεία βιογραφικού σηµειώµατος των εγγεγραµµένων στα µητρώα του ΟΑΕ∆ ανέργων, µε βάση την ειδικότητά τους, την περιοχή στην οποία διαµένουν και το επίπεδο εκπαίδευσης τους. Ο εργοδότης έχει 10 ηµέρες από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης, ώστε να εντοπίσει τους υποψηφίους που επιθυμεί

Ο εργοδότης προεπιλέγει μέχρι 10 υποψηφίους και ενηµερώνει την αρµόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, προκειµένου οι εργασιακοί σύµβουλοι να προβούν στην υπόδειξη τους. Μετά το πέρας των 10 ηµερών ενεργοποιείται η πάγια διαδικασία αναζήτησης και υπόδειξης ανέργων µέσω των εργασιακών συµβούλων του ΟΑΕ∆.

Ο επιχειρηματίας μπορεί µετά από αίτηση – υπεύθυνη δήλωση να ζητήσει την αλλαγή της ειδικότητας της θέσης ή/και των πρόσθετων προσόντων (µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό) που έχει αιτηθεί και βάσει των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση. Επιπλέον όταν δεν υπάρχει στο µητρώο των εγγεγραµµένων ανέργων, άνεργος µε τα πρόσθετα προσόντα που αιτείται ο δικαιούχος, τότε θα υποδεικνύεται άνεργος που διαθέτει τουλάχιστον την ειδικότητα της αίτησης.

Εντός 60 ηµερών από την κοινοποίηση στην επιχείρηση της έκδοσης της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραµµα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόµου, με ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης στην «Εργάνη». Η υπόδειξη και η αναγγελία πρόσληψης μπορεί να πάρει παράταση για 30 ηµέρες µετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του προϊσταµένου του ΚΠΑ2 . Εάν οι θέσεις, που έχει αιτηθεί η επιχείρηση, δεν καλυφθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσµίας θεωρούνται άκυρες και ανακαλέιται η εγκριτική απόφαση υπαγωγής.

Ύστερα από τη λήξη της προθεσµίας για την πρόσληψη, ο προϊστάµενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση απόφασης α) ολικής ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, όταν η επιχείρηση δεν έχει καλύψει το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή β) τροποποίησης προϋπολογισµού λόγω µερικής ανάκλησης θέσεων όταν η επιχείρηση κάλυψε µέρος των αιτηθεισών θέσεων.

Εάν η επιχείρηση προβεί στην πρόσληψη ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν υποδειχθεί µε συστατικό σηµείωµα από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) τότε οι προσλήψεις θεωρούνται άκυρες και ο προϊστάµενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.

Μετά τη λήξη κάθε διµήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει εντός 90 ηµερών αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήµατος όπου απασχολείται ο εργαζόµενος. Ειδικά για την πρώτη επιχορήγηση, ως µήνας απασχόλησης, θα υπολογίζεται ο µήνας πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον αριθµό ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση μαζί με την αίτηση για την καταβολή της επιχορήγησης είναι : Α. έντυπη κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαµβάνει τις τρέχουσες µισθολογικές καταστάσεις και την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών µε ονοµατεπώνυµο των επιχορηγουµένων βάσει του προγράµµατος, Α.Μ.Κ.Α και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουµένων, ηµεροµηνία πρόσληψής τους, ηµεροµηνία γέννησής τους, ηµεροµίσθια που πραγµατοποιήθηκαν κατά µήνα, συνολικό µηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόµενος το οποίο δεν είναι χαµηλότερο από τον κατώτατο νοµοθετηµένο µισθό ή ηµεροµίσθιο, και στήλη της υπεύθυνης δήλωσης µε τις υπογραφές των επιχορηγουµένων ότι απασχολήθηκαν το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση. Β. παραστατικά/αποδεικτικά πληρωµής µισθοδοσίας των επιχορηγουµένων για το αιτούµενο χρονικό διάστηµα. Γ. αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.∆.), του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης, οι οποίες µπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή, µε συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία που εµπεριέχονται είναι αληθή. Δ. παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεγχόµενο χρονικό διάστηµα. Σε περίπτωση ρύθµισης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, η επιχείρηση προσκοµίζει τη ρύθµιση, η οποία, πρέπει να συµπεριλαµβάνει το κρίσιµο χρονικό διάστηµα, και οι δόσεις να καταβάλλονται κανονικά. Ε. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης µε λογαριασµό ΙΒΑΝ, στο οποίο εµφανίζεται η επωνυµία/ονοµατεπώνυµο της δικαιούχου επιχείρησης – εργοδότη (µόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης). ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (µόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).

Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 προβαίνει αµελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί µε το αίτηµα του δικαιούχου. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενηµερώνεται ο δικαιούχος. Η επιχορήγηση καταβάλλεται µόνο µε το θετικό πόρισµα της διοικητικής επαλήθευσης και την έγκριση του Προϊσταµένου.

Για την αποτελεσµατική παρακολούθηση του προγράμματος διενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις από υπαλλήλους του ΟΑΕ∆ στην έδρα ή στο υποκατάστηµα της επιχείρησης όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγούµενος εργαζόµενος σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης του προγράμματος. Επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και για το δεσµευόµενο, µη επιχορηγούµενο προσωπικό της επιχείρησης.

Οι ελεγχόµενοι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειµένου να ελέγχονται από τους αρµόδιους υπαλλήλους /ελεγκτές και να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα για τουλάχιστον 10 έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσµευόµενο προσωπικό (επιχορηγούµενες και υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) µε το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Εάν η επιχείρηση µειώσει το προσωπικό της οφείλει να το αντικαταστήσει µέσα σε 30 ηµέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράµµατος.

Εαν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιηµένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕ∆, προσκοµίζουν στο ΚΠΑ2 της έδρας τα εξής δικαιολογητικά για την παραλαβή κλειδαρίθµου:

1. οι ατοµικές επιχειρήσεις την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος και αντίγραφο ∆ελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. τα νοµικά πρόσωπα, πρόσφατο καταστατικό από το οποίο προκύπτει η µετοχική ή/και εταιρική σύνθεση και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος της επιχείρησης, ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας, ΦΕΚ ορισµού του νόµιµου εκπροσώπου, αντίγραφο της αστυνοµικής του ταυτότητας.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<