ΑΣΕΠ 7Ε/2018: Προσλήψεις 13 ατόμων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

ΑΣΕΠ 7Ε/2018: Προσλήψεις 13 ατόμων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

18 Σεπτεμβρίου 2018 0 σχόλια

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε την προκήρυξη 7Ε/2018 για 13 προσλήψεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όπως ορίζει η προκήρυξη του ΑΣΕΠ οι Ειδικοί Επιστήμονες της Αρχής απασχολούνται κυρίως με τα κάτωθι: – Διενέργεια ερευνών – διοικητικών ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και κάθε άλλου νόμου ή διάταξης, των οποίων η Αρχή ασκεί την εποπτεία εφαρμογής τους. – Σύνταξη σχεδίων κανονιστικών πράξεων για την ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύνταξη σχεδίων κανονισμών με ειδικές ρυθμίσεις, στο μέτρο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και σχεδίων γνωμοδοτήσεων επί νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων.

– Την εξέταση καταγγελιών που υποβάλλονται από το υποκείμενο των δεδομένων ή από φορέα ή οργάνωση ή ένωση και ερευνά, στο μέτρο που ενδείκνυται, το αντικείμενο της καταγγελίας και ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και για την έκβαση της έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ιδίως εάν απαιτείται περαιτέρω έρευνα ή συντονισμός με άλλη εποπτική αρχή.

– Συμβολή στη συνεργασία της Αρχής με εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών και στην παροχή αμοιβαίας συνδρομής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΓΚ για τη διασφάλιση της ‘υπηρεσίας μιας στάσης’ και της συνεκτικής εφαρμογής του.

– Συμβολή στη μελέτη σημαντικών εξελίξεων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και των επιχειρηματικών μοντέλων με πιθανή επίπτωση στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. – Σύνταξη κειμένων με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματά τους και των υπευθύνων και εκτελούντων την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους, καθώς και συμμετοχή σε σχετικές ενημερωτικές εκδηλώσεις με έμφαση σε δραστηριότητες που απευθύνονται σε παιδιά.

– Σύνταξη κατευθυντηρίων γραμμών, ενημερωτικών κειμένων και συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες ή συνέδρια για την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του ΓΚ. – Σύνταξη σχεδίων γνώμης και σχεδίων τελικής έγκρισης για κώδικες δεοντολογίας που υποβάλλονται από κωδίκων δεοντολογίας

– Περιοδική αναθεώρηση καταλόγου πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην υποχρέωση διενέργειας μελέτης αντικτύπου στην προστασία δεδομένων και καταλόγου πράξεων επεξεργασίας που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση αυτή, καθώς και συμβολή σε προηγούμενη διαβούλευση σχετικά. – Συμβολή σε ενέργειες ενθάρρυνσης της θέσπισης μηχανισμών πιστοποίησης προστασίας δεδομένων και σφραγίδων και σημάτων προστασίας των δεδομένων και σύνταξη σχεδίων απόφασης έγκρισης κριτηρίων πιστοποίησης, καθώς και πρόσθετων απαιτήσεων διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης. – Σχεδιασμός και δημοσίευση κριτηρίων διαπίστευσης φορέων παρακολούθησης της εφαρμογής κωδίκων δεοντολογίας, καθώς και διαπίστευση των φορέων αυτών. -Σύνταξη σχεδίων συμβατικών ρητρών για θέματα που αφορούν συμβατική σχέση υπευθύνου με εκτελούντα την επεξεργασία, καθώς και θέματα που αφορούν διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων. – Προετοιμασία και σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Αρχής. – Προετοιμασία φακέλων, τη σύνταξη μελετών, την υποβολή εισηγήσεων και την εν γένει συνδρομή της Αρχής, του Προέδρου και των μελών της κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές εκάστοτε προβλέπονται

Τα απαιτούμενα πτυχία είναι αυτά της ΝΟΜΙΚΗΣ και της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε. Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 7Ε/2018 Κατηγορία: Ε.Ε.Π. Τ.Θ. 14 308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Η προκήρυξη εδω

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<