Ηράκλειο: Προκήρυξη για θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Ηράκλειο: Προκήρυξη για θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

14 Μαΐου 2018 0 σχόλια

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ύστερα από την υπ’ αριθ. 158/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

Εκπαιδευτής Εικαστικών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 2
Εκπαιδευτής Μουσικής ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1

Εκπαιδευτής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς ΠΕ 1
Δάσκαλοι ΠΕ 4

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και να συνοδεύεται από την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ)

3. υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)

4. Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕΔ

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) και σε περίπτωση πολυτεκνίας συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α’/24-12-2014).

6. Ως προς τα λοιπά θέματα τριτεκνίας, μονογονεικών οικογενειών παραπέμπουμε στις διατάξεις που αναφέρει το Παράρτημα ΑΣΕΠ

7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας συναφούς με την ειδικότητα της θέσης για την οποία υποβάλλουν αίτηση τύπου ΑΣΕΠ (αποδεικνυόμενη από βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ κτλ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ( 15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
2. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ( για ΠΕ και ΤΕ μονάδες βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες και 30 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δυο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (120 μονάδες )
6. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
7. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(Ο γονέας μονογονεικής οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του.)
8. ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(Τέκνο μονογονεικής οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του.)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (Δ/νση: Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο-Κρήτης τηλ: 2813409827) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα. Τζουλιαδάκη Αικατερίνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία (8) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο πρωτόκολλο της επιχείρησης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση.

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

Τα δεδομένα σας ειναι ασφαλήΔεν μοιραζόμαστε με κανέναν τα στοιχεία σας