Προκήρυξη για θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου Ρόδου

Προκήρυξη για θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου Ρόδου

16 Δεκεμβρίου 2019

Γνωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου Ρόδου.

Συμφωνα με την ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο Δήμαρχος Ρόδου αναφέρονται τα παρακάτω:

«Προκηρύσσουμε, την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο Δήμο Ρόδου.

1.Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι, της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εφόσον:
α) Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου
Γενικής Δ/νσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή
β)Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου
Δ/νσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ)Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή
απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8)
έτη στο βαθμό αυτόν ή
δ)Κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10)
έτη στο βαθμό αυτόν.
ε) υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το
τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις
οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται,
μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου
στον οποίο ανήκει. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά
προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που μπορεί να εξειδικεύονται
με τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμμετέχουν ως
υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν.

2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή:

α) υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1)
έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
υποψηφιοτήτων. Ο ως άνω περιορισμός δεν ισχύει αν ο υπάλληλος
υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, οπότε και δεσμεύεται ταυτόχρονα με αίτησή του να παραμείνει στην υπηρεσία έως τη λήξη της θητείας, σε περίπτωση που επιλεγεί και τοποθετηθεί, όχι όμως πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.


β) υπάλληλος ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε
διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα
πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών
για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το
άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αντικαθίσταται με το άρθρο
δεύτερο του παρόντος.

3. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή ορίζεται σε τρία (3) έτη.
Οι προθεσμίες και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου το οποίο και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από 11/12/2019 έως 20/12/2019. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.
Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος (Πλατεία Ελευθερίας 1), καθώς και στις παρακάτω Διευθύνσεις :
1. Προγραμματισμού και Οργάνωσης
2. Πληροφορικής και Νέων τεχνολογιών
3. Πρωτογενούς Τομέα,
4. Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας
5. Τουρισμού
6. Πολεοδομικών Εφαρμογών
7. Περιβάλλοντος και Πρασίνου
8. Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
9. Διοικητικών Υπηρεσιών
10.Ληξιαρχείου και Μητρώων
11. Οικονομικών Υπηρεσιών
12. Μεσαιωνικής πολιτικής και Μνημείων
13.ΚΕΠ
14. Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων
15.Κοινωνικής Πολιτικής και υγείας,
16. Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης
17. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
με σχετικό αποδεικτικό και κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο, που πληροί τις προϋποθέσεις, για τη θέση που προκηρύσσεται, χωρίς η κοινοποίηση αυτή να επηρεάζει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής».

 

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<