Προσλήψεις στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Προσλήψεις στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

27 Οκτωβρίου 2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 361/27-6/16.9.17 απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ, για την υλοποίηση του έργου «DOMUS_CW: Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands», κωδικός έργου: BMP1/2.2/2564/2017, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος «Interreg Balkan-Mediterranean», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Γεράσιμο Λυμπεράτο, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, απευθύνει πρόσκληση σε φυσικά πρόσωπα με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη τριών (3) θέσεων εκτάκτου προσωπικού (με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου).

Ειδικότερα:

ΘΕΣΗ 1

Μια (1) θέση Βιολόγου, με ειδίκευση στις μικροβιακές διεργασίες για τη διαχείριση/αξιοποίηση αποβλήτων

Αντικείμενο:
Συντονισμός και υποστήριξη στη διαχείριση του έργου, συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας, επικοινωνίας και εκπαίδευσης και τεχνική υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας υγροβιοτόπων και κομποστοποίησης.

Περιγραφή εργασιών:

Το αντικείμενο της θέσης αφορά:
α) στη διαχείριση και οργάνωση του έργου: οργάνωση και συγγραφή αναφορών συναντήσεων εταίρων. Επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή. Εκπόνηση τεχνικών και επιστημονικών αναφορών, συμμετοχή στην εκπόνηση οικονομικών αναφορών.

β) στη συμμετοχή, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας και στη δημιουργία πληροφοριακού υλικού: υλοποίηση των δράσεων «Θερινό σχολείο», «Ημερίδες Διάχυσης Αποτελεσμάτων» και “Διεθνές Συνέδριο».

γ) στην ανάλυση και εκτίμηση δεδομένων από τη λειτουργία των τεχνητών υγροβιότοπων:
ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση των υγροβιότοπων. Ανάλυση δεδομένων κομποστοποίησης. Συμμετοχή στην εκτίμηση στρατηγικής αξιοποίησης απορροών τεχνητών υγροβιότοπων. Συμμετοχή στην δημιουργία Οδηγού Εφαρμογής Βέλτιστων Πρακτικών στην τεχνολογία των τεχνητών υγροβιότοπων.

Τα ως άνω αναφέρονται στα κάτωθι παραδοτέα:

• D1.1.1: Internal Communication of partners
• D1.1.2: Periodic and final reports
• D2.1.1: Communication & Dissemination strategy
• D2.1.3: Workshops and Summer School
• D2.1.4: International conference
• D3.1.3: Data sheets of 1st year performance of the CWs (operational, water quality and biotic
parameters)
• D3.1.4: Data sheets of optimized performance of the CWs (operational, water quality and biotic
parameters)
• D5.1.2: Compost characteristics
• D5.1.3: Exploitation plan of CW effluents
• D6.1.4: Application guide on the adoption of best practices based on CW technology

Απαιτούμενα Προσόντα:

* Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική σε θέματα εφαρμοσμένης/περιβαλλοντικής μικροβιολογίας
* Καλή γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
Κριτήρια επιλογής:
* Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική σε θέματα εφαρμοσμένης/περιβαλλοντικής μικροβιολογίας [κριτήριο on/off]
* Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών/επιστημονικών αναφορών [κριτήριο on/off]
* Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας [Βαθμός:20]
* Εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος [Βαθμός:20]
* Ερευνητική προϋπηρεσία με ειδίκευση στις μικροβιακές διεργασίες διαχείρισης/αξιοποίησης αποβλήτων (αποδεικνύεται από συμμετοχή σε συναφείς θέσεις και σε έργα μετά την απόκτηση του απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών) [Βαθμός: 0.5 βαθμός ανά μήνα σύμβασης, μέγιστη βαθμολογία 40]
* Δημοσιεύσεις σε θέμα σχετικό με τις μικροβιακές διεργασίες διαχείρισης /αξιοποίησης αποβλήτων [Βαθμός: 1 βαθμός ανά δημοσίευση, μέγιστη βαθμολογία 20]
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, οι ισοβαθμούντες θα κληθούν σε συνέντευξη. Στους υποψηφίους κατά την συνέντευξη θα υποβληθούν οι ίδιες ερωτήσεις.
Τόπος Απασχόλησης : ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πάτρα Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 31/8/2019, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση
Ύψος Αμοιβής: Η αμοιβή του ερευνητή θα εξαρτηθεί από το είδος της σύμβασης που θα συναφθεί και έως του ποσού των 40.875,00€ (κόστος εργοδότη)
Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης: 1/12/2017

ΘΕΣΗ 2

Μια (1) θέση Χημικού Μηχανικού, με ειδίκευση σε θέματα βιοχημικών διεργασιών για τη διαχείριση/αξιοποίηση αποβλήτων

Αντικείμενο:
Συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας, επικοινωνίας και εκπαίδευσης και τεχνική υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας υγροβιοτόπων και μοντελοποίησης

Περιγραφή εργασιών:

Το αντικείμενο της θέσης αφορά:
α) στη συμμετοχή, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας και στη δημιουργία πληροφοριακού υλικού (Εργασίες: συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων «Θερινό σχολείο», «Ημερίδες Διάχυσης Αποτελεσμάτων» και “Διεθνές Συνέδριο»)

β) στην ανάλυση και εκτίμηση δεδομένων από τη λειτουργία των τεχνητών υγροβιότοπων
(Εργασίες: Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση των τεχνητών υγροβιότοπων. Συμμετοχή στη βελτιστοποίηση μαθηματικού μοντέλου. Συμμετοχή στην δημιουργία Οδηγού
Εφαρμογής Βέλτιστων Πρακτικών στην τεχνολογία των τεχνητών υγροβιότοπων)

Τα ως άνω αναφέρονται στα κάτωθι παραδοτέα:
• D2.1.1: Communication & Dissemination strategy
• D2.1.3: Workshops and Summer School
• D2.1.4: International conference
• D3.1.3: Data sheets of 1st year performance of the CWs (operational, water quality and biotic parameters)
• D3.1.4: Data sheets of optimized performance of the CWs (operational, water quality and biotic parameters)
• D4.1.3: Assessment tool for prediction of CW performance (optimized model)
• D6.1.4: Application guide on the adoption of best practices based on CW technology

Απαιτούμενα Προσόντα:

* Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική σε θέματα βιοχημικών διεργασιών
* Καλή γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας

Κριτήρια επιλογής:

* Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική σε θέματα βιοχημικών διεργασιών [κριτήριο on/off]
* Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας [Βαθμός:20]
* Εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος [Βαθμός:20]
* Ερευνητική προϋπηρεσία με ειδίκευση στις βιοχημικές διεργασίες διαχείρισης/αξιοποίησης αποβλήτων (αποδεικνύεται από συμμετοχή σε συναφείς θέσεις και σε έργα μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών) [Βαθμός: 0.5 βαθμός ανά μήνα σύμβασης, μέγιστη βαθμολογία 40]
* Δημοσιεύσεις σε θέμα σχετικό με τις βιοχημικές διεργασίες διαχείρισης/αξιοποίησης αποβλήτων και τη μοντελοποίηση αυτών [Βαθμός: 1 βαθμός ανά δημοσίευση, μέγιστη βαθμολογία 20]
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, οι ισοβαθμούντες θα κληθούν σε συνέντευξη. Στους υποψηφίους κατά την συνέντευξη θα υποβληθούν οι ίδιες ερωτήσεις.
Τόπος Απασχόλησης: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πάτρα
Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 31/8/2019, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση.
Ύψος Αμοιβής: Η αμοιβή του ερευνητή θα εξαρτηθεί από το είδος της σύμβασης που θα συναφθεί και έως του ποσού των 22.975,00€ (κόστος εργοδότη)
Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης: 1/12/2017

ΘΕΣΗ 3

Μια (1) θέση Βιολόγου, με ειδίκευση σε θέματα οικοτοξικολογίας και εκτίμησης κινδύνου ρύπανσης από απόβλητα ανθρωπογενούς προέλευσης

Αντικείμενο:
Αξιολόγηση δεδομένων για την εκτίμηση πιθανής τοξικότητας και κινδύνου των απορροών από τεχνητούς υγροβιοτόπους.

Περιγραφή εργασιών:

Το αντικείμενο της θέσης αφορά:
Στην επίβλεψη εργασιών και αξιολόγηση δεδομένων για την εκτίμηση της πιθανής τοξικότητας και κινδύνου των απορροών από τεχνητούς υγροβιότοπους του έργου και αφορά στα κάτωθι παραδοτέα:
• D3.1.3: Data sheets of 1st year performance of the CWs (operational, water quality and biotic parameters)
• D3.1.4: Data sheets of optimized performance of the CWs (operational, water quality and biotic parameters)

Απαιτούμενα Προσόντα:

* Διδακτορικό στη Βιολογία με αντικείμενο τη ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος, καθώς και μελέτες εκτίμησης κινδύνου ρυπογόνων ουσιών με τη χρήση βιολογικών μεθόδων, όπως οργανισμοί-βιοενδείκτες
* Καλή γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας

Κριτήρια επιλογής:

* Διδακτορικό στη Βιολογία με αντικείμενο τη ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος, καθώς και μελέτες εκτίμησης κινδύνου ρυπογόνων ουσιών με τη χρήση βιολογικών μεθόδων, όπως οργανισμοί-βιοενδείκτες (κριτήριο on/off)
* Εμπειρία στην επίβλεψη ερευνητικών έργων (κριτήριο on/off)
* Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας [Βαθμός:20]
* Ερευνητική προϋπηρεσία με ειδίκευση στην ρύπανση/οικοτοξικολογία μετά τη λήψη πτυχίου Βιολογίας [Βαθμός: 0.5 βαθμός ανά μήνα σύμβασης, μέγιστη βαθμολογία 40]
* Δημοσιεύσεις σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας της θέσης (οικοτοξικολογία, επιπτώσεις αποβλήτων, μέθοδοι/δοκιμές τοξικότητας με τη χρήση οργανισμών-βιοενδεικτών) [Βαθμός: 1 βαθμός ανά δημοσίευση, μέγιστη βαθμολογία 40]
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, οι ισοβαθμούντες θα κληθούν σε συνέντευξη. Στους υποψηφίους κατά την συνέντευξη θα υποβληθούν οι ίδιες ερωτήσεις .
Τόπος Απασχόλησης: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πάτρα
Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 31/8/2019, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση
Ύψος Αμοιβής: Η αμοιβή του ερευνητή θα εξαρτηθεί από το είδος της σύμβασης που θα συναφθεί και έως του ποσού των 7.000,00 € (κόστος εργοδότη)
Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης: 1/3/2018

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την 8/11/2017, ώρα 14:00, αίτηση
συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών (σύμφωνα με την
ανάλυση της ακόλουθης παραγράφου), πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις απασχόλησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος.

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Η πρόταση θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα τίτλων σπουδών

Οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) που έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να υποβληθούν μεταφρασμένοι (απλό
αντίγραφο επικυρωμένης μετάφρασης) και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης
του ΔΟΑΤΑΠ (απλό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού αναγνώρισης της
ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ). Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας
αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

4. Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και που θα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα (προϋπηρεσία, συστατικές επιστολές κ.λ.π.)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία την υποψηφιότητά τους στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής: υπόψη κας Κ. Ζαχαροπούλου
Οδός Σταδίου, Πλατάνι
ΤΘ 1414
Τ.Κ. 26504 Πάτρα

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Οποιαδήποτε αίτηση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δεν θα αξιολογηθεί.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<