Πρόσληψη 5 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Πρόσληψη 5 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

18 Σεπτεμβρίου 2018 0 σχόλια

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ιπποτών, 85131, Ρόδος, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου υπόψιν κ. Ορφανού Φαριτωμένης (τηλ. επικοινωνίας: 2241365249), εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΤΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΤΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Τπηρεσίας (από18/9/2018 έως1/10/2018).

Η προκήρυξη εδώ

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<