Πρόσληψη εποχικών εργατών από το Δήμο Ηρακλείου

Πρόσληψη εποχικών εργατών από το Δήμο Ηρακλείου

7 Μαρτίου 2018

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ΣΑΡΑΝΤΑ (40) – ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ( 2 ) μηνών , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών , εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Μελετών και Πρασίνου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 3.Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

4.Αριθμός μητρώου Ασφάλισης του ΙΚΑ

5.Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας

6.ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)

7.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι : α) το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12/μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/ 1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη) Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο Δημοτικό Κατάστημα,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε την ανακοίνωση.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<