Προσλήψεις στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Προσλήψεις στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

30 Νοεμβρίου 2018

Στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΦΚ 31 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή κ. Βασίλειου Καρδάση, ενδιαφέρεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), υπό τους κάτωθι όρους:

1 ΘΕΣΗ : 3 Απόφοιτοι ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με έδρα την Πάτρα (Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρων)

Αντικείμενο εργασίας:

Ο/Η εργαζόμενος/η θα ασχοληθεί με:

* Γραμματειακή υποστήριξη των γραφείων Προέδρου και Αντιπροέδρων του ΕΑΠ
* Επικοινωνία με το κοινό
* Σύνταξη επιστολών και εγγράφων

Διάρκεια:

12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης (για όσο διάστημα συντρέχουν οι ανάγκες για τη συνέχεια του έργου), μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου του προγράμματος και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, σύμφωνα με την διάταξη της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.4386/2016.

Αμοιβή:

Η αμοιβή για τη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του ν.3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 2/2015/ΔΕΠ/5.01.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, σε συνδυασμό με το Π.Δ.69/2016 και την διάταξη της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.4452/2017.

Τόπος εκτέλεσης εργασίας:

Πάτρα, Έδρα ΕΑΠ

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασίας:

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Απαραίτητα προσόντα:

* Πτυχίο Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
* Eμπειρία σε θέματα γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης
* Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
* Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

* Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (παρακολούθηση και ολοκλήρωση σχετικού προγράμματος ή
διδασκαλία)
* Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ΜΔΕ ή διδακτορικό)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για περισσότερες λεπτομέρειες.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<