Αποκλειστικό Voucher Ergasia: Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για αιγιαλό-παραλία

Αποκλειστικό Voucher Ergasia: Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για αιγιαλό-παραλία

14 Μαρτίου 2019 0 σχόλια

του Θοδωρή Βγενή

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η σύνταξη του νέου νομοσχεδίου για την προστασία και την αξιοποίηση των δημόσιων αγαθών της παραλίας και του αιγιαλού. Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν απαραίτητο τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την προστασία και αξιοποίηση του αιγιαλού προκειμένου να τερματιστούν παράνομες πρακτικές αλλά και ανοίξει ουσιαστικά ο δρόμος για την νόμιμη παραχώρησή του με όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Το Voucher Ergasia παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών όπως ακριβώς αναμένεται να φτάσει στη Βουλή προς ψήφιση. Στο κορμό του νομοσχεδίου υπάρχει ο προσδιορισμός του αιγιαλού και της παραλίας, οι κανόνες που θα διέπουν τη χρήση τους από τους ιδιώτες, αλλά και η δημιουργία μιας ειδικής επιτροπής που θα προχωρήσει στη χάραξη των ορίων.

Όπως αναφέρει το σχέδιο νόμου οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα κατά τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της. Ο αιγιαλός αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, που προστατεύεται από την Πολιτεία, η οποία το διαχειρίζεται σύμφωνα με τη φύση του και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του.

2. «Παραλία» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία προστίθεται στον αιγιαλό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 10 , προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα, καθώς και για τη διατήρηση και προστασία των ακτών από τη διάβρωση και γενικότερα την προστασία του αιγιαλού. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 7, το πλάτος της παραλίας καθορίζεται σε τουλάχιστον τριάντα (30) και μέχρι πενήντα (50) μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού. Τυχόν υφιστάμενα όρια του σχεδίου πόλης ή διαμορφωμένων οικιστικών περιοχών δεν θίγονται.

3. «Παλαιός αιγιαλός» είναι η ζώνη ξηράς, η οποία προκύπτει από τη μετακίνηση της ακτογραμμής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή νόμιμα τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραμμή αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα υφιστάμενου αιγιαλού.».

2.Η παρ. 8 του άρθρου 1 του ν.2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«8.«Λιμενικά έργα» είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικά ή μερικά στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη , την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού ή στη ζώνη λιμένα, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών.» .

Στο άρθρο 5 του νόμου 2971/2001 έρχονται νέες διατάξεις που διαμορφώνουν τα νέα δεδομένα . Σύμφωνα με το άρθρο, ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη, η παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, ο πυθμένας και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού, είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο έχει υποχρέωση να τα προστατεύει και να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και του χωροταξικού σχεδιασμού. (παράγραφος 1)

Η προστασία των παραπάνω κοινοχρήστων πραγμάτων είναι ευθύνη του Κράτους, το οποίο μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής, διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κύριος προορισμός των κοινοχρήστων πραγμάτων είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση των πολιτών προς αυτά, καθώς και η επικοινωνία της ξηράς με τη θάλασσα, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή ποταμό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η εξαίρεση τμημάτων των κοινοχρήστων πραγμάτων της παραγράφου 1 από την κοινή χρήση, αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που αφορά στη δημόσια ασφάλεια, στην υγεία και στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Επιτρέπεται, επίσης, η παραχώρηση των πραγμάτων αυτών μόνο κατά χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

«Μπλόκο» στις αυθαίρετες κατασκευές

Στο σχέδιο νόμου που αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή, αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται η κατασκευή κτισμάτων και εν γένει η τοποθέτηση κατασκευασμάτων στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται μόνο για την επιδίωξη των σκοπών, τους οποίους προβλέπει ο παρών νόμος, καθώς και για τη διευκόλυνση πρόσβασης στους χώρους αυτούς ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Σε περίπτωση που μεταξύ αιγιαλού και δημόσιας οδού παρεμβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο, ο ιδιοκτήτης του υποχρεούται να αφήνει ελεύθερη δίοδο πλάτους τουλάχιστον τριών μέτρων για την ακώλυτη και ασφαλή πρόσβαση στον αιγιαλό από τη δημόσια οδό. Ελεύθερη δίοδος προς τον αιγιαλό πρέπει να υπάρχει κάθε εκατό (100) μέτρα σύμφωνα με σχεδιασμό της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας.

Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη των μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών ανήκουν στη δημόσια κτήση, είναι ανεπίδεκτα κτήσης ιδιωτικών δικαιωμάτων και καταγράφονται ως πράγματα κοινόχρηστα που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται.

Ειδική επιτροπή για την χάραξη των ορίων

Παράλληλα, συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών Δευτεροβάθμια Επιτροπή Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού. Η επιτροπή αποτελείται από α) Έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ο οποίος προτείνεται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, β) έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του, γ) ένα μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του, με ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, με ειδικότητα τεχνολόγου τοπογράφου μηχανικού, δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον αναπληρωτή του, ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τον αναπληρωτή του με ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού ή μηχανικού περιβάλλοντος. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και συνεδριάζει κατά τις ώρες λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.

Με την τροποποίηση του άρθρου 12 του ν.2971/2001 προβλέπεται δε ότι εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η ακτή διαβρώνεται από τη θάλασσα, επιτρέπεται η κατασκευή, κατά τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, των αναγκαίων τεχνικών έργων στον αιγιαλό, την παραλία ή το θαλάσσιο χώρο για την αποτροπή της διάβρωσης. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα σχετικά στοιχεία και προβλέψεις του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τυχόν ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η διάβρωση προήλθε από μη νόμιμες ενέργειες ή έργα, επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πως θα γίνονται οι παραχωρήσεις σε ΟΤΑ και ιδιώτες

Τροποποιήσεις έχουμε και στο άρθρο 13 του παλαιού νόμου (ν.2971/2001) σχετικά με την παραχώρηση απλής χρήσης. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο «απλή χρήση» αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους. Η παραχώρηση απλής χρήσης γίνεται έναντι ανταλλάγματος, πλην αν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο. Για την παραχώρηση της απλής χρήσης γνωμοδοτεί ο οικείος ΟΤΑ α΄ βαθμού με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία προτείνονται οι αιγιαλοί, παραλίες όχθες και παρόχθιες ζώνες που μπορούν να παραχωρηθούν κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόφασή του οφείλει να λάβει υπόψη του τυχόν περιορισμούς αρχαιολογικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας, γεωμορφολογικούς, ιστορικής εξέλιξης, κοινωνικούς ή άλλους περιορισμούς εξαιρετικής τοπικής σημασίας.

Η παραχώρηση της απλής χρήσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν δημοπρασίας, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το αντάλλαγμα του άρθρου 16Α. Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία. Ο δε αρχικός υπερθεματιστής, ως και ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, καθώς και εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από τη δημοπρασία. Η διάρκεια της δια δημοπρασίας παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.

Σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ή δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 (Α΄11) η παραχώρηση μπορεί να γίνει και απευθείας με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, πλην αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Παράλληλα, είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, ενώ το εμβαδόν κάθε παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών, πρέπει να παραμένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού εμβαδού του, ισοκατανεμημένο σε όλο το μήκος του αιγιαλού.

Ωστόσο, η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής θα πρέπει να καλύπτει μέχρι το 40% του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε μέτρων. Ειδικά για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το προστατευτέο αντικείμενο. Σε περίπτωση που το πλάτος του αιγιαλού είναι μικρότερο των έξι μέτρων, στην προκήρυξη της δημοπρασίας για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού καθορίζεται η απόσταση από την ακτογραμμή που πρέπει να αφήνεται ελεύθερη, ενώ σε περίπτωση απευθείας παραχώρησης η απόσταση αυτή αναγράφεται στη σύμβαση. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης. Στο σχέδιο νόμου επισημαίνεται ότι δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των τριών μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των 100 τετραγωνικών μέτρων.

Στα όμορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα δύναται να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία έτη.

Επίσης, στα όμορα προς τον αιγιαλό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) επιτρέπεται η άσκηση επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, μετά από την έκδοση της προς τούτο απαιτούμενης ειδικής άδειας βάσει του Γενικού Κανονισμού Λιμένα.

ΔΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ VOUCHER ERGASIA ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<