Κοινωφελής Εργασία: Τώρα κόβουν από την Κατάρτιση αυτούς που έχουν Πιστοποίηση Υπολογιστών!

Κοινωφελής Εργασία: Τώρα κόβουν από την Κατάρτιση αυτούς που έχουν Πιστοποίηση Υπολογιστών!

31 Μαρτίου 2017

Ερωτηματικά προκαλεί η απόφαση του ΟΑΕΔ να κόψει τους ωφελούμενους που έχουν Πιστοποίηση Υπολογιστών από την Κατάρτιση, κάτι που δεν το προέβλεπε η εγκύκλιος του προγράμματος.

Με μια δυσάρεστη έκπληξη έρχονται σε επαφή οι επιτυχόντες του προγράμματος, που προσέρχονται στα γραφεία του ΟΑΕΔ για να πάρουν το συστατικό σημείωμα εργασίας για τον δήμο που έχουν επιλεχτεί. Ενώ το πρόγραμμα τους δίνει την δυνατότητα να δηλώσουν ότι επιθυμούν την 5η μέρα της εβδομάδας να καταρτίζονται παρακολουθώντας ένα Σεμινάριο 120 ωρών, το σύστημα του ΟΑΕΔ δεν αφήνει να γίνει αυτή η δήλωση, σε όσους έχουν Πιστοποίηση σε πάνω από 3 ενότητες στους Η/Υ.

Η εγκύκλιος του προγράμματος όμως ήταν σαφής και πουθενά δεν ανέφερε κάτι τέτοιο. Συγκεκριμένα για την κατάρτιση η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

 

Σελίδα 4

«Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, τα ως άνω προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων, όπως συμβουλευτική, κατάρτιση κ.λ.π. Η δε Κατάρτιση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση απασχόλησης για την οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει στην παρούσα
πράξη μετά τον 2ο μήνα του προγράμματος.»

Σελίδα 25

«Η Δράση της Συμβουλευτικής είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους του Προγράμματος και χωρίζεται σε δύο μέρη:
1) Η πρώτη Συμβουλευτική είναι ατομική και πραγματοποιείται κατά την έναρξη του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο/η επιτυχών/ούσα προσέρχεται στο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένος άνεργος για να παραλάβει το Συστατικό Σημείωμα προκειμένου στη συνέχεια να απευθυνθεί στον Επιβλέποντα Φορέα (Δήμο), λαμβάνει παράλληλα και την πρώτη ατομική Συμβουλευτική. Κατά τη διάρκεια αυτής γίνεται επικαιροποίηση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) κάθε ωφελούμενου. Επιπλέον, σε αυτή την πρώτη Συμβουλευτική ο Ωφελούμενος δηλώνει
αν επιθυμεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα αναβάθμισης των τυπικών προσόντων (Πρόγραμμα Κατάρτισης). Η δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, η οποία γίνεται σε αυτή τη φάση, αποτελεί οριστική επιλογή και δεν μπορεί να αλλάξει.»

Σελίδα 30

«10.19 Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό αντικείμενο:
• Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαμβάνει τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες. Οι Ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.
• Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης θα παρακολουθήσουν και κύκλο σεμιναρίου με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».»

Αυτό το διάβασες; 14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ηρακλείου

και λίγο πιο κάτω η πρόσκληση αναφέρει:

«Εφόσον οι Ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Συνεπώς, οι Ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη Δράση της Κατάρτισης θα απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα. Επισημαίνεται ότι η ημέρα κατάρτισης είναι επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος* , η οποία δηλώνεται κανονικά στο 11.6.β. Στην περίπτωση που κάποιος Ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

* Υποσημείωση: επισημαίνεται ότι η ημέρα κατάρτισης θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος ̟προγράμματος ως ημέρα απασχόλησης.»

Παρατηρούμε λοιπόν ότι σε κανένα σημείο της εγκυκλίου δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται να παρακολουθήσουν την κατάρτιση όσοι είναι τυπικά γνώστες υπολογιστών.

Εξάλλου αυτό είναι παράλογο για τους εξής λόγους:

Κάποιοι απόκτησαν δίπλωμα υπολογιστών πολύ παλαιότερα (πχ πριν 10 ή 15 χρόνια) και θέλουν να επικαιροποιήσουν και τις γνώσεις τους αλλά και το δίπλωμα υπολογιστών τους.

Το Σεμινάριο δεν περιλαμβάνει μόνο υπολογιστές αφού έχει και μαθήματα όπως: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, Βασικές αρχές εργατικού δικαίου, Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α. Γιατί να μην μπορούν να τα παρακολουθήσουν;

Επίσης η κατάρτιση περιλαμβάνει έξτρα Σεμινάριο με θέμα: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και φυσικά όλοι οι επιτυχόντες έχουν δικαίωμα σύμφωνα με την πρόσκληση να το παρακολουθήσουν.

• Η κατάρτιση περιλαμβάνει τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες. Με ποιο δικαίωμα δεν δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους διπλώματος βασικών δεξιοτήτων στις 6 ενότητες να εκπαιδευτούν σε προχωρημένες δεξιότητες.

Κάποιοι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ έχουν την επάρκεια των υπολογιστών παρακολουθώντας 4 μαθήματα στο Πανεπιστήμιο τους. Τα μαθήματα αυτά δεν είναι όμως απαραίτητα τα μαθήματα της βασικής χρήσης δεξιοτήτων (όπως πχ word, excel, powerpoint κλπ). H επάρκεια αυτή είναι αδιαβάθμητη και πουθενά δεν χαρακτηρίζεται αν αντιστοιχεί σε 3,4,5, ή 6 ενότητες. Πως κάποιοι από αυτούς κόβονται αυθαίρετα από την κατάρτιση;

Είναι παράλογο ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα που παίρνει πόρους από την κατάρτιση να κόβει την κατάρτιση σε κάποιους ωφελούμενους που την επιθυμούν.

Το Voucher Ergasia έχει δεχτεί δεκάδες παράπονα από επιτυχόντες της δράσης που έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα και τους οποίους δεν αφήνουν να επιλέξουν την κατάρτιση. Το γεγονός αυτό είναι ένα σημείο που εύκολα μπορεί να το προσβάλλει νομικά κάποιος επιτυχών και φυσικά οι αρμόδιοι θα πρέπει να το κοιτάξουν ξανά!

 

 

 

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

2 Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

<