Κοινωφελής Εργασία: Ανακοινώθηκε η κατάρτιση – όλες οι λεπτομέρειες

Κοινωφελής Εργασία: Ανακοινώθηκε η κατάρτιση – όλες οι λεπτομέρειες

7 Μαρτίου 2019

Με μεγάλη καθυστέρηση, κάτι που είχε τονίσει σε σχετικό ρεπορτάζ το Voucher Ergasia, ανακοινώθηκε η κατάρτιση των ωφελούμενων της Κοινωφελούς Εργασίας των 274 Δήμων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε 120 ώρες.  Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί έως 30/06/2019 σε συνεχόμενες ημέρες. Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης θα είναι υποχρεωτικά έξι (6) ώρες. Η καταληκτική ώρα κατάρτισης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00. Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που οι πάροχοι υλοποιούν πρόγραμμα μετά τις 16.00, θα πρέπει να έχουν την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των ωφελουμένων.

Η κατάρτιση υλοποιείται εντός της διάρκειας ισχύος της σύμβασης απασχόλησης κάθε ωφελούμενου. Οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να τροποποιούνται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με μονομερή απόφαση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ, που θα ανακοινώνεται στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr).

Το τμήμα κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να διακόπτεται στις κατά τις επίσημες αργίες του έτους ή/και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απαραίτητη ενημέρωση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr.

Σε περιπτώσεις που ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του τμήματος για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Επίσης, υποχρεούται να συμμετέχει ενεργά στις τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης, που ακολουθούνται κατά τη
διάρκεια της κατάρτισης. Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων κατά τη συνολική διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε δώδεκα (12) ώρες, δηλαδή στο 10% της συνολικής διάρκειας της κατάρτισης (120 ώρες). Στις περιπτώσεις καταρτιζομένων που κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη αναρρωτική άδεια ή νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, εγκυμονούσες γυναίκες, καθώς και γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας (υποχρεωτική βεβαίωση νοσοκομείου) το επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη
συνολική διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες, δηλαδή στο 20% της συνολικής διάρκειας της κατάρτισης (120 ώρες).

Διευκρινίζεται ότι οι ημέρες απουσίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης δεν είναι συμπληρωματικές, αλλά υπολογίζονται στο σύνολο των επιτρεπόμενων απουσιών και αδειών που προβλέπονται στην περίπτωση αi) της παραγράφου 11.2 του κεφαλαίου 11 της υπ΄αριθμ. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. (π.χ όταν χορηγείται αναρρωτική άδεια κατόπιν έγκρισης του επιβλέποντα φορέα, ο ωφελούμενος δεν μπορεί να παρακολουθεί τις ημέρες αυτές πρόγραμμα κατάρτισης). Σημειώνεται ότι η ημέρα κατάρτισης λογίζεται ως ημέρα απασχόλησης.

Σε περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το παραπάνω όριο αδικαιολόγητα, διακόπτειυποχρεωτικά την κατάρτιση και ο πάροχος ενημερώνει τον Επιβλέποντα Φορέα. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει παρουσιαστεί στη θέση της απασχόλησής του κατά τη διάρκεια της αδικαιολόγητης απουσίας του από την κατάρτιση, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 10.18 του κεφ. 10 της με αριθμ. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης. Ο Επιβλέπων Φορέας οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον Δικαιούχο. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι ωφελούμενοι που θα έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 108 ώρες του προγράμματος κατάρτισης ή τουλάχιστον 96 ώρες σε περίπτωση ωφελουμένων που κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη αναρρωτική άδεια ή νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, εγκυμονούσες γυναίκες, καθώς και γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας (υποχρεωτική βεβαίωση νοσοκομείου).

Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης

Κάθε πάροχος κατάρτισης, μόλις συγκροτήσει ένα τμήμα κατάρτισης και εφόσον έχει καταχωρήσει τις διμερείς συμβάσεις και τον πίνακα προγραμματισμού στην ειδική ιστοσελίδα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, υποβάλλει ηλεκτρονικά δήλωση έναρξης τμήματος/προγράμματος κατάρτισης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ τουλάχιστον 3 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξή του. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ως προς την ορθότητα και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Η δήλωση έναρξης τμήματος/προγράμματος κατάρτισης περιλαμβάνει τα εξής:

Α. Στοιχεία δήλωσης έναρξης τμήματος/προγράμματος κατάρτισης:
– Αύξων αριθμός τμήματος
– Τίτλος προγράμματος κατάρτισης και επιπέδου
– Στοιχεία του τόπου διεξαγωγής (Διοικητικές Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες, Δήμους, Διεύθυνση τόπου διεξαγωγής): ιδιόκτητη πιστοποιημένη δομή κατά τους όρους της παρούσας
– Στοιχεία του υπευθύνου υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης
– Ημερομηνία έναρξης & λήξης του τμήματος κατάρτισης
– Πρόγραμμα εξετάσεων και επανεξετάσεων πιστοποίησης

Β. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες και ώρες πραγματοποίησης των μαθημάτων.

Γ. Συγκεντρωτική κατάσταση των ωφελουμένων στο τμήμα/πρόγραμμα κατάρτισης, η οποία θα περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και τους  αριθμούς αιτήσεων των συμμετεχόντων και τον φορέα τοποθέτησής του.

Δ. Κατάσταση των εκπαιδευτών του προγράμματος κατάρτισης και των αναπληρωτών τους, η οποία θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των εκπαιδευτών, που είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

Ε. Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του παρόχου και του Φορέα Πιστοποίησης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ όπου απαιτείται (σκαναρισμένο), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφ. 5.1

ΣΤ. Σε περίπτωση συμμετοχής εκπαιδευτών στο πλαίσιο της παρέκκλισης της παρ. 4.4 του κεφ. 4 θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα:

– Το έγγραφο της σύμφωνης γνώμης (με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία) του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Η υποβληθείσα αίτηση για τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ (με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία) (Εφόσον μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
Δήλωσης Έναρξης, δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ, θα γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΕΟΠΠΕΠ έγκαιρα, με ευθύνη των παρόχων στην περίπτωση αρνητικής απόφασης).

Ζ. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω στην ειδική ιστοσελίδα, ο πάροχος κατάρτισης προβαίνει στην έναρξη του προγράμματος κατάρτισης.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες για την κατάρτιση.

Οι ωφελούμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τους παρόχους για τον καταρτισμό των τμημάτων.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<