Επικαιροποίηση Απόφασης για τα Στελέχη Συμβουλευτικής του Voucher 29-64

Επικαιροποίηση Απόφασης για τα Στελέχη Συμβουλευτικής του Voucher 29-64

10 Φεβρουαρίου 2017

Επισημοποιήθηκε η απόφαση αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΠΠΕΠ για την απασχόληση στελεχών συμβουλευτικής στο Voucher 29-64.

Για να το θέσουμε πιο απλά, τα στελέχη συμβουλευτικής των ΚΕΚ που θα κάνουν τις ατομικές συνεδρίες των ανέργων στο Voucher 29-64, θα πρέπει να τους χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Συγκεκριμένα, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

Αποφασίζει:

1. Την επικαιροποίηση της διαδικασίας χορήγησης σύμφωνης γνώμης για την απασχόληση στελεχών επαγγελματικής συμβουλευτικής/συμβούλων των περιπτώσεων Β. και Γ. της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε
Κλάδους Αιχμής» (αριθμός πρόσκλησης 2/2016 και Αριθμ. Πρωτ. 6.14727/5.12558/29.11.2016) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»), ως εξής:

A) Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Οι πάροχοι των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με
αντικείμενο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 -64 ετών σε Κλάδους Αιχμής» (αριθμός πρόσκλησης
2/2016) υποβάλλουν εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αθήνα ΤΚ.14234) το αίτημά τους για τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης σχετικά με την απασχόληση στελεχών
επαγγελματικής συμβουλευτικής/συμβούλων των περιπτώσεων Β. και Γ. της ανωτέρω πρόσκλησης συνοδευόμενο
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

• Τη μεθοδολογία υλοποίησης των ατομικών συνεδριών (ήτοι σύντομη αναφορά σε τρόπους προσέγγισης των
στόχων της επαγγελματικής συμβουλευτικής ανά συνεδρία / φάση, υποστηρικτικό υλικό, εργαλεία) στο
πλαίσιο των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης που θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής»
(αριθμός πρόσκλησης 2/2016).

Αποδεικτικά προσόντων στην επαγγελματική συμβουλευτική για την περίπτωση Β της ανωτέρω
πρόσκλησης:

Βα. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, ή σε άλλη συναφή Επιστήμη με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Η εξειδίκευση θα πρέπει να αναγράφεται στους επίσημους τίτλους σπουδών ή να προκύπτει από την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που ακολούθησαν οι ενδιαφερόμενοι ή από επίσημη βεβαίωση σπουδών. Ως εξειδίκευση θεωρείται και η αναφορά της κατεύθυνσης σπουδών, εφόσον λειτουργούν κατευθύνσεις στα αντίστοιχα Τμήματα. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια
όργανα ισοτιμιών) ή τίτλων σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΑΙ Διδακτορικού στο πεδίο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού /Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή πτυχίου Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (τέως Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (πρώην Τμήμα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού)

ή

Ββ. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΑΙ Πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων επιτυχούς ολοκλήρωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης ή Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συνολικά διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΚΑΙ Βεβαιώσεων εργοδοτών διετούς τουλάχιστον επαγγελματικής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης στην εφαρμογή του θεσμού, στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα, στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός/ επιχείρηση στον οποίο αποκτήθηκε η πείρα, η/οι θέση/εις εργασίας με αναλυτική για κάθε θέση περιγραφή των αρμοδιοτήτων, καθώς και η χρονική διάρκεια απασχόλησης
στη/στις συγκεκριμένη/ες θέση/εις εργασίας ή Βεβαιώσεων σχετικής Πρακτικής Άσκησης σε υπηρεσίες παροχής της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού / Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον ωρών.

Αποδεικτικά προσόντων στην επαγγελματική συμβουλευτική για την περίπτωση Γ της ανωτέρω πρόσκλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 113709 (Φ.Ε.Κ. 1821 Β΄/23-12-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με το Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ. και συγκεκριμένα Άρθρο 3, παρ. 3.2 και ΑΡΘΡΟ 5 «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (δείτε σχετικά http://www.eoppep.gr/images/SYY/KYA_SYY.pdf).

Για την ένταξη ενός στελέχους στην κατηγορία Γ απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο τρέχων εργοδότης να είναι ο πάροχος που υποβάλλει το αίτημα. Η χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την περίπτωση Γ αφορά τη συγκεκριμένη πρόσκληση για την οποία χορηγείται και δεν αποτελεί ένταξη στο Εισαγωγικό μητρώο στελεχών Σ.Υ.Υ./ Υπομητρώο στελεχών βασικών Σ.Υ.Υ.

Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού ύψους 50 Ευρώ ανά απασχολούμενο στέλεχος επαγγελματικής
συμβουλευτικής στον σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την εν λόγω δράση.

Β) Διαδικασία χορήγησης της σύμφωνης γνώμης

Το αίτημα του παρόχου ελέγχεται ως προς την πληρότητα της τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών και εν
συνεχεία κατατίθεται στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ εισήγηση για τη χορήγηση ή μη της σύμφωνης γνώμης. Για κάθε
στέλεχος που χορηγείται σύμφωνη γνώμη θα αποδίδεται από τον ΕΟΠΠΕΠ μοναδιαίος κωδικός αριθμός ανάλογα
με την κατηγορία Β ή Γ στην οποία εντάσσεται.

Γ) Διαδικασία γνωστοποίησης της σύμφωνης γνώμης

Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο πάροχο και στην αρμόδια Υπηρεσία. Η ανωτέρω διαδικασία και το σχετικό υπόδειγμα αίτησης για τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την απασχόληση στελεχών επαγγελματικής συμβουλευτικής/συμβούλων των περιπτώσεων Β. και Γ. της πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής» (αριθμός πρόσκλησης 2/2016) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.

Αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτήσεων είναι τα στελέχη των Τμημάτων Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών και Φορέων ΣY.Ε.Π. και Ανάπτυξης Εργαλείων και Υπηρεσιών ΣΥ.Ε.Π. της Δ/νσης Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού και του Τμήματος Εκπαιδευτικού Πλαισίου της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Παρόχων Διά Βίου Μάθησης του ΕΟΠΠΕΠ. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων δύναται με απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ να οριστούν και στελέχη άλλων τμημάτων του ΕΟΠΠΕΠ για την αξιολόγηση των αιτήσεων ή να χρησιμοποιούνται εξωτερικοί αξιολογητές από το Μητρώο Αξιολογητών του ΕΟΠΠΕΠ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Βασίλειος Δαγδιλέλης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε το επίσημο έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

1 Σχόλιο έως τώρα

Ξεκινήστε μια συζήτηση

<