ΟΑΕΔ – κορωνοϊός: Πώς θα γίνεται η εγγραφή ανέργων

ΟΑΕΔ – κορωνοϊός: Πώς θα γίνεται η εγγραφή ανέργων

21 Μαρτίου 2020

Αλλαγές στην εγγραφή των ανέργων έφερε απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Αναλυτικά:

Τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας

1.1. Ο ενδιαφερόμενος να υπαχθεί σε τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας οφείλει να υποβάλει αίτηση και να αξιώσει την απαίτηση για τη χορήγηση αυτής εντός 60 ημερών από την επομένη της λύσης ή της λήξης της εργασιακής του σχέσης είτε:

α) προσερχόμενος αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του είτε

β) μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, κατόπιν της με οποιονδήποτε τρόπο εκδόσεως του Δελτίου Ανεργίας του.

1.2. Σε περίπτωση συνέχισης ανασταλείσας επιδότησης, η αίτηση υποβάλλεται εντός δύο ετών από την ημερομηνία αναγνώρισης της αξίωσης της αρχικής επιδότησης που ανεστάλη.

1.3. Για την έγκριση υπαγωγής στην τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας απαιτείται η εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί τακτικής επιδότησης ανεργίας μέσω της αναζήτησης πληροφοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, οι οποίες αντλούνται είτε αυτεπαγγέλτως καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους αρμόδιους φορείς είτε με την προσκόμιση όσων δικαιολογητικών δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση δικαιολογητικών για τη συλλογή των οποίων απαιτείται η συνδρομή των ασφαλισμένων, η προσκόμιση αυτών μπορεί να γίνει εντός τασσομένης προθεσμίας 20 ημερών από την επομένη της σχετικής ενημέρωσης τους από την Υπηρεσία και οπωσδήποτε πριν από την παρέλευση 3μήνου από αυτήν, άλλως η αίτησή τους απορρίπτεται, εκτός και αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης του ελλείποντος πλην αναγκαίου δικαιολογητικού που, όμως, δεν ανάγεται στο πρόσωπο του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης, αφού η Υπηρεσία εκτιμήσει ως επαρκείς τους λόγους της καθυστερημένης προσκόμισης τους, δύναται να ανακαλέσει την απορριπτική αυτή απόφαση.

1.4. Η δυνατότητα της με οποιονδήποτε τρόπο αναζήτησης στοιχείων από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων τακτικής επιδότησης εξακολουθεί να υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκριθείσας επιδότησης και μετά τη λήξη αυτής.

1.5. Σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησής του ο άνεργος θα ενημερώνεται για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, για το νομικό πλαίσιο επιδότησης, αναστολής ή διακοπής αυτής, καθώς και για την υποχρέωσή του να προσέρχεται στην Υπηρεσία σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και να την ενημερώσει για τη συνδρομή λόγου αναστολής ή διακοπής εντός 8 εργασίμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως η επιβεβαίωση της ενημέρωσης αυτής είναι υποχρεωτική και με την υποβολή της θα χορηγείται στον ασφαλισμένο αριθμός πρωτοκόλλου και θα παρέχεται ενημέρωση για το χρονικό διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής προσέλευσής του στην Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 7, ενώ όσον αφορά στην πλήρωση του νομικού πλαισίου επιδότησης, δικαιολογητικά για τα οποία τυχόν απαιτείται η συνδρομή του ασφαλισμένου θα ζητούνται εγγράφως από την Υπηρεσία κατά την παρ. 1.3 του παρόντος. Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης υποβολής αιτήσεως κατά την προσέλευση του στην Υπηρεσία, ο ασφαλισμένος:

α) θα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησής του, στο οποίο θα αναγράφονται τυχόν δικαιολογητικά των οποίων η προσκόμιση εκκρεμεί και το χρονικό διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας, κατά το οποίο θα παραλαμβάνει και την απόφαση επί της αιτήσεως, εφόσον έχει εκδοθεί

και β) θα υπογράφει προτυπωμένο κείμενο ΥΔ του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνει ότι παρέλαβε το αντίγραφο της αίτησής του, ότι έλαβε γνώση για την υποχρέωση προσκόμισης των εκκρεμών δικαιολογητικών, για το χρονικό διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας του καθώς και για ένα προς ένα τα σημεία της ενημέρωσης που περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<