Συνολικά 54 νέες προσλήψεις σε Δήμους- Ολες οι λεπτομέρειες

Συνολικά 54 νέες προσλήψεις σε Δήμους- Ολες οι λεπτομέρειες

25 Φεβρουαρίου 2021

Συνολικά 54 νέες προσλήψεις έγιναν γνωστές, οι οποιες αφορούν σε θέσεις εργασίας σε Δήμους της Ελλάδας. 

Δήμος Διονύσου: 21 νέες προσλήψεις

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόµων, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) µηνών.

Η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά απευθύνονται στη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου ∆ιονύσου (τηλ επικοινωνίας 2312030627-2132030615-2132030609-2132030647) και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση tm.prosopikou@dionysos.gr από σήµερα 23-2-2021 µέχρι και την 24-2-2021 ώρα 14:00.

Η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δήμο Σιθωνίας: 21 νέες προσλήψεις

Πρόσληψη είκοσι ένα (21) υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών, βάσει του Άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020 [ΦΕΚ 214Α/06.11.2020] και της σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου, που θα πλαισιώσουν και θα στηρίξουν τις υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή της Σιθωνίας και τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται από την πανδημία του COVID-19. Ήτοι ενός (1) ΠΕ Διοικητικό, ενός (1) ΤΕ Διοικητικό, δύο (2) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, τέσσερις (4) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, επτά (7) ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρου, τρεις (3) ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης – Αποχέτευσης, δύο (2) ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί και ένας (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγος. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1) Δήμος Σιθωνίας, Νικήτη Χαλκιδικής, τ.κ 63088,

απευθύνοντας την στη Γραμματεία (τηλ. Επικοινωνίας Διεύθυνσης Προσωπικού: 2375350117-118-149).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Σιθωνίας, ήτοι εως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 24/02/2021, 14.00μμ. Για την αίτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αίτηση Γενικού τύπου, διαθέσιμες στο Δημαρχείο Σιθωνίας και σε κάθε τοπικό Υποκατάστημα.

Δήμος Νότιας Κέρκυρας: 12 νέες προσλήψεις

Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Διαβάστε περισσότερα στο: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%9A%CE%A046%CE%9C%CE%93%CE%A3%CE%99-%CE%A7%CE%A6%CE%A7?inline=true

 

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<