«Ξεκινάει ξανά το Voucher ΤΠΕ» – Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας

«Ξεκινάει ξανά το Voucher ΤΠΕ» – Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας

19 Μαΐου 2020

Σε τροχιά επανέναρξης βρίσκεται το Πρόγραμμα Voucher ΤΠΕ, το οποιο έχει ως αντικείμενα: την προώθηση στην Απασχόληση ανεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ & Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Η είδηση αυτη προκύπτει μέσα από την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας την οποία το voucherergasia.gr παρουσιάζει:

Το Υπουργείο λοιπόν ενημερώνει για τα ακόλουθα:
1. Τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των προαναφερθεισών προσκλήσεων που υλοποιούνται από τα ΚΔΒΜ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 & 2 δύνανται να συνεχιστούν / ξεκινήσουν από τις 18.5.2020 και εξής.
2. Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια εκπαιδευομένων, εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
3. Περιορίζεται σε 15 ο αριθμός των παρευρισκόμενων εκπαιδευομένων ανά αίθουσα και επιβάλλεται η τήρηση απόστασης ασφάλειας 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Συστήνεται τα
2
διαλείμματα να πραγματοποιούνται σε διαφορετικούς χρόνους για κάθε τμήμα για την αποφυγή συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων σε κοινό χώρο.
4. Τα τμήματα με αριθμό καταρτιζόμενων μικρότερο ή ίσο του 15 θα λειτουργήσουν κανονικά εντός αίθουσας με τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, εκτός των περιπτώσεων καταρτιζόμενων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 6 της παρούσας.
5. Για τα τμήματα με αριθμό καταρτιζομένων μεγαλύτερο του 15 και για να είναι δυνατή η απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους, οι πάροχοι θα πρέπει να προχωρήσουν στη δημιουργία δύο (2) υποτμημάτων ανά τμήμα, με ισομερή επιμερισμό των καταρτιζομένων, έχοντας τις εξής επιλογές:
a. Στην περίπτωση που οι πάροχοι έχουν διαθέσιμη αίθουσα (πλην της δηλωθείσας βασικής αίθουσας) για την οποία τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 της παρούσας, δίνεται η δυνατότητα, τα δύο υποτμήματα να λειτουργούν ταυτόχρονα (σε δύο διαφορετικές αίθουσες) σύμφωνα με το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα με επιπλέον εκπαιδευτή/εκπαιδευτές. Σημειώνεται ότι το επιπλέον κόστος που προκύπτει σε αυτήν την περίπτωση για τους παρόχους θα καλυφθεί από πόρους του προγράμματος και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση επ΄αυτού.
b. Στην περίπτωση που οι πάροχοι δεν έχουν διαθέσιμη αίθουσα, δίνεται η δυνατότητα το πρώτο υποτμήμα να λειτουργεί σε πρωινό ωράριο (πχ 8.00 πμ με 14.00 μμ) και το δεύτερο σε απογευματινό ωράριο (πχ 15.00 μμ με 21.00 μμ), αμφότερα με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης. Και σε αυτήν την περίπτωση, για το επιπλέον κόστος που προκύπτει, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 5.a.
c. Στην περίπτωση που οι πάροχοι έχουν διαθέσιμη αίθουσα (πλην της δηλωθείσας βασικής αίθουσας) για την οποία τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 της παρούσας, δίνεται η δυνατότητα το πρώτο υποτμήμα να παρακολουθεί το πρόγραμμα δια ζώσης με τον εκπαιδευτή και το δεύτερο υποτμήμα να παρακολουθεί το πρόγραμμα ταυτόχρονα μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως (όπως zoom, webex, κλπ). Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι το σύνολο των ωφελουμένων παρακολουθεί το πρόγραμμα δια ζώσης. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η εναλλαγή των ωφελουμένων μεταξύ των δύο αιθουσών, ανά ημέρα.
6. Σε περίπτωση καταρτιζόμενων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188/11-5-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ισχύει, είναι δυνατή η παρακολούθηση της εκπαίδευσης από την οικία τους μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως (όπως zoom,
3
webex, κλπ). Στην περίπτωση αυτή οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στον πάροχο αίτηση για παρακολούθηση του προγράμματος από την οικία τους η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αποδεικτικά έγγραφα αναφορικά με την ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 στην οποία ανήκουν.
7. Οι εκπαιδευτές θα βρίσκονται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΚΔΒΜ, από όπου και θα διεκπεραιώνουν τις καθημερινές διδακτικές τους υποχρεώσεις.
8. Στους χώρους των ΚΔΒΜ θα πρέπει να υπάρχουν αντισηπτικά και να γίνεται φυσικός αερισμός των χώρων.
9. Καθώς η κατάρτιση υλοποιείται με χρήση Η/Υ, επιβάλλεται η κάλυψη των πληκτρολογίων με μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με την εναλλαγή κάθε χρήστη.
10. Κατά τη διαδικασία στήριξης, επικοινωνίας, κλπ προς τους καταρτιζόμενους από τον αρμόδιο εκπαιδευτή είτε από ειδικό βοηθητικό προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Κατά τα λοιπά, η χρήση προστατευτικής μάσκας από καταρτιζόμενους και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των αιθουσών κατάρτισης είναι προαιρετική.
Επισημαίνεται:
Οι ειδικοί όροι επαναλειτουργίας που αναφέρονται ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο διοικητικής ή/και επιτόπιας επαλήθευσης. Παρακαλούμε για τη συμμόρφωση όλων με τα ανωτέρω ώστε τα προγράμματα να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα παρά τη δυσκολία των συνθηκών.
Ειδικά για τους παρόχους που διαθέτουν τμήματα με αριθμό ωφελουμένων μεγαλύτερο του 15 και σε περίπτωση τεχνικών ζητημάτων, προβλημάτων κλπ, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην Υπηρεσία μας.
Για τις υποχρεώσεις των παρόχων αναφορικά με την ανάρτηση απαραίτητων δικαιολογητικών, συμβάσεων κοκ στην ειδική ιστοσελίδα (ΠΣ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.
Εν τούτοις, οι πάροχοι δύνανται να συνεχίσουν / ξεκινήσουν τα προγράμματα αρχής γενομένης από 18 Μαϊου 2020, ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί το τεχνικό σκέλος των όρων επαναλειτουργίας (βλ. ανάρτηση δικαιολογητικών, συμβάσεων κοκ στο Πληροφοριακό Σύστημα Διόφαντος). Σε κάθε όμως περίπτωση οι πάροχοι οφείλουν να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρόσθετες συμβάσεις με εκπαιδευτές, δικαιολογητικά ωφελουμένων, κλπ) στη δομή τους.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<