Δήμος Νότιου Πηλίου: 8 νέες προσλήψεις

Δήμος Νότιου Πηλίου: 8 νέες προσλήψεις

17 Φεβρουαρίου 2021

Ο Δήμος Νότιου Πηλίου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Β.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1. Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
2. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων  της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
3. Τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συμμετέχει στην κατηγορία ΔΕ. α)Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται: για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση: Βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της
Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αναγγελίας (όπου προβλέπεται) ή βεβαίωση περί πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος. Επισημαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07».
6. Yπεύθυνη δήλωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άνδρες) (Περιλαμβάνεται στην αίτηση).
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
8. Έντυπα που να πιστοποιούν το ΑΦΜ , ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ,iban (π.χ εκκαθαριστικό, βιβλιάριο
υγείας κτλ) .
9. Υ/Δ στην οποία να δηλώνεται αν λαμβάνει ο/η αιτών/ούσα επίδομα ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα στο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%A8%CE%A9%CE%9A%CE%A7-%CE%92%CE%918?inline=true

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<