ΑΣΕΠ: Ηλεκτρονικά οι κληρώσεις μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων

ΑΣΕΠ: Ηλεκτρονικά οι κληρώσεις μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων

12 Ιουλίου 2020

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει ρύθμιση για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στις διαδικασίες επιλογής αρμοδιότητας ΑΣΕΠ.

Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται η ηλεκτρονική κλήρωση, ως εναλλακτικός τρόπος δημοσίων κληρώσεων που χρειάζεται να διενεργούνται προκειμένου να καθορίζεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά από την εξάντληση όλων των προβλεπόμενων κριτηρίων ισοβαθμίας.

Αυτό επιβάλλεται όχι μόνο από τις εξελίξεις στην τεχνολογία που επιτρέπουν πλέον τη χρήση ηλεκτρονικής κληρωτίδας για τη διενέργεια κληρώσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτυγχάνοντας την ταχύτερη και πιο αυτοματοποιημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά και από την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμού της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοΐού CCVID-19 στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας.

Επίσης, η διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων, αποδεικνύεται απολύτως απαραίτητη σε περιπτώσεις οπού υφίσταται μεγάλος αριθμός ισοβαθμιών, κάτι που έχει ήδη προκόψει και αναμένεται να ανακύψει εντονότερα στο μέλλον επί κληρώσεων που διεξάγει τo Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), στις περιπτώσεις που συντάσσονται προσωρινοί πίνακες προσλήψεων με χιλιάδες υποψήφιους.

Η διενέργεια των εν λόγω κληρώσεων θα λαμβάνει χωρά πάντοτε υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, με το οποίο προσωρινώς θα συνεργασθεί το Ινστιτούτο τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Ν.Π.Ι.Δ.. λόγω της αποδεδειγμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει στη σχεδίαση, υλοποίηση, διαχείριση και λειτουργία εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικής κληρωτίδας, τηρώντας κανόνες πλήρους διαφάνειας και αξιοπιστίας. Η συνεργασία αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία και επείγουσα λόγω των εκκρεμών διαδικασιών επιλογής προσωπικού, καθόσον δεν υπάρχει ακόμη στο ΑΣΕΠ το απαραίτητο λογισμικό για τη διεξαγωγή ίων κληρώσεων από το ίδιο και υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 27 παρ. 4 της υπ. αρ 42948/11.12.2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β 1854) δεν προβλέπει τη δυνατότητα ανάθεσης της κλήρωσης σε τρίτο Φορέα.

Ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στις διαδικασίες επιλογής αρμοδιότητας ΑΣΕΠ 

Στο άρθρο 14 α του ν. 2190/1994  προστίθεται παρ. 9 ως ακολούθως: 

«9 Στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού αρμοδιότητας ΑΣΕΠ, η σειρά κατάταξης των υποψήφιων που εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά την εξάντληση όλων των προβλεπόμενων κριτηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική. 

Η κλήρωση διεξάγεται παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους του ΑΣΕΠ που ορίζεται από τον Πρόεδρό του. 
Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ ορίζει και τον ακριβή τόπο και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια, περιλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στη δημοσιότητα της κλήρωσης. 

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης. 

Μέχρι την ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού από το ΑΣΕΠ, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση και η λειτουργία της εφαρμογής λογισμικού ηλεκτρονικής κληρωτίδας ανατίθενται στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) “ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, με το οποίο το ΑΣΕΠ συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό.»

Δείτε εδώ τη σχετική τροπολογία

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<