Έρχονται 73 προσλήψεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έρχονται 73 προσλήψεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

6 Απριλίου 2020

Η περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εβδομήντα τριών οκτώ (73) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Διοίκησης της έδρας της Περιφέρειας και της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppell.gov.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ήτοι από 6 Απριλίου 2020 έως και 9 Απριλίου και ώρα 15:00.

Για κάθε ανάρτηση θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό Ανάρτησης και θα σταλεί στη Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους.
2. Φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων τίτλων σπουδών ανά κωδικό θέσης
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης, ανά κωδικό θέσης
4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας)

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<