Τροποποίηση διατάξεων για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Τροποποίηση διατάξεων για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων

22 Ιανουαρίου 2020

Στις διατάξεις του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνονται διατάξεις (άρθρα 42 έως και 44), οι οποίες αφορούν σε τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, αναφορικά με την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Με τις διατάξεις του άρ. 42 του ν. 4647/2019 αντικαθίστανται οι διατάξεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, και προβλέπονται τα εξής: 1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι:

α) Η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής. Αν η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παράγραφος 8 περίπτωση ιδ΄ του ν. 2190/1994) είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής όπου υφίσταται η δέσμευση, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. Ειδικά στην περίπτωση της συνυπηρέτησης συζύγων, σύμφωνα με το άρθρο 11, επιτρέπεται η μετάταξη ή η απόσπαση σε υπηρεσία άλλης περιοχής του άρθρου 8, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.

β) Η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης – παραμεθόριας περιοχής και ορεινού – νησιωτικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και όσοι μετατάσσονται αμοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση ή αποσπώνται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος.

3. Δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόμενες θέσεις μέσω του ΕΣΚ έχουν επίσης:

α) οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, αποκλειστικά για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία εφόσον έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις περί μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία,

β) οι υπάλληλοι που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε υπηρεσίες απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υποχρεωτικής παραμονής. Ειδικά οι υπάλληλοι της περίπτωσης β΄ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υποχρεωτικής παραμονής έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις εντός της απομακρυσμένης – παραμεθορίου περιοχής.

4. Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλον φορέα.

Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο τόσο κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης. Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Υπηρεσιών Δόμησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου.

5. Σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά τον χρόνο της αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή μετάταξης.» 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τον κύκλο κινητικότητας έτους 2019».

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο από τους υποψηφίους όσο και από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού και τα ειδικά τριμελή όργανα αξιολόγησης είναι οι εξής:

– Στην περ. α της παρ. 2 του άρ. 4 προστίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής για την κρίση περί του παραδεκτού της αίτησης, ότι είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής, όπου υφίσταται η δέσμευση, αν η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παρ. 8 περίπτωση ιδ΄ του N. 2190/1994), εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.

– Επίσης, στην ίδια παράγραφο στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ υποπερίπτωση ββ΄ του ίδιου άρθρου 4 του ν. 4440/2016, προστίθεται η φράση «ή αποσπώνται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος».

Βάσει των ως άνω διατάξεων επέρχεται η εξής αλλαγή: Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση, πέραν από όσους αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης – παραμεθόριας περιοχής και ορεινού – νησιωτικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4440/2016, καθώς και όσους μετατάσσονται αμοιβαία και όσους αποσπώνται για συνυπηρέτηση, εξαιρούνται πλέον ρητώς και όσοι αποσπώνται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, καθώς έτσι πληρούται και ο σκοπός των συγκεκριμένων διατάξεων του άρ. 7 που αφορά σε κατ΄ εξαίρεση απόσπαση για λόγους υγείας.

– Με τις διατάξεις της παρ. 3 περίπτωση α του άρ. 4 του ν. 4440/2016 ρυθμίζεται ότι οι υπάλληλοι του οικείου φορέα δύνανται να συμμετέχουν στην πλήρωση θέσεων μέσω του ΕΣΚ αποκλειστικά για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, με την προϋπόθεση ότι έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και εφόσον στον εν λόγω φορέα δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ή άλλες αντίστοιχες οικείες διατάξεις του φορέα.  Στην ίδια παράγραφο 3 περίπτωση β΄ εδάφιο πρώτο , προστίθεται η φράση «…διοριστεί ή …».

– Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί αλλά πλέον και διοριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υποχρεωτικής παραμονής, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόμενες θέσεις μέσω του ΕΣΚ. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υποχρεωτικής παραμονής, έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις εντός της απομακρυσμένης – παραμεθορίου περιοχής.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<