Κατάρτιση Κοινωφελούς: Μέχρι τις 18/5 πρέπει να έχουν υπογράψει τη σύμβαση με τον Πάροχο Κατάρτισης οι ωφελούμενοι

Κατάρτιση Κοινωφελούς: Μέχρι τις 18/5 πρέπει να έχουν υπογράψει τη σύμβαση με τον Πάροχο Κατάρτισης οι ωφελούμενοι

29 Απριλίου 2021

Χθες το βράδυ βγήκε ανακοίνωση για την Κατάρτιση της Κοινωφελούς Εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας.

Στην απόφαση αυτή μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι  η προθεσμία ενεργοποίησης επιταγών κατάρτισης είναι η 18η Μαΐου 2021,  η καταληκτική ημερομηνία έναρξης τμημάτων είναι η 24η Μαΐου 2021
και η κατάρτιση θα πραγματοποιείται έως την 30η Ιουνίου 2021 λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη το χρόνο ολοκλήρωσης των συμβάσεων απασχόλησης

Πιο αναλυτικά στην απόφαση  τονίζονται τα παρακάτω:

Αναφορικά με την πρόσκληση “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», διευκρινίζονται στους ωφελούμενους τα εξής:

Α)
1) η προθεσμία ενεργοποίησης επιταγών κατάρτισης είναι η 18η Μαΐου 2021
2) η καταληκτική ημερομηνία έναρξης τμημάτων είναι η 24η Μαΐου 2021,
3) η κατάρτιση θα πραγματοποιείται έως την 30η Ιουνίου 2021 λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη το χρόνο ολοκλήρωσης των συμβάσεων απασχόλησης
4) Για την ενεργοποίηση του voucher οι ωφελούμενοι θα προσκομίσουν στον πάροχο την υπάρχουσα βεβαίωση απασχόλησης του επιβλέποντα φορέα και στη συνέχεια οφείλουν να προσκομίσουν την νέα βεβαίωση που θα εκδοθεί βάση της δίμηνης παράτασης.

Β) Όσον αφορά στην υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ παρόχου και καταρτιζομένων, αυτή μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά (όπως και η αποστολή όλων των σχετικών δικαιολογητικών), είτε ο πάροχος να εκδώσει βεβαίωση μετακίνησης για τον ωφελούμενο προκειμένου ο τελευταίος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Ευνόητο είναι ότι θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Γ) Στη περίπτωση που ένας ωφελούμενος δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο Ωφελουμένων, θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ το αργότερο έως την 5η Μαΐου 2021 είτε από τον πάροχο είτε από τον ωφελούμενο.

Δ) Κάθε ωφελούμενος, δικαιούχος επιταγής κατάρτισης, οφείλει εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, δηλαδή έως την 18η Μαίου 20121, να ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης επιλέγοντας τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί για να λάβει τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που είναι ο φορέας τοποθέτησης του.

Η ενημέρωση για τις συνεργαζόμενες δομές ή τα μισθούμενα/παραχωρούμενα σχολεία ανά περιφερειακή ενότητα θα γίνεται καθημερινά από την ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον επιβλέποντα φορέα ότι απασχολείται στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου. Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις απασχόλησης των ωφελουμένων έχουν λήξει ή λήγουν, οφείλει να προσκομίσει και την νέα βεβαίωση απασχόλησης κατόπιν της δίμηνης παράτασης.
2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3) Τον αριθμό της αίτησης συμμετοχής του στη δράση.
4) Πιστοποιητικό που αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ. Αφορά αποκλειστικά όσους ωφελούμενους έχουν επιλέξει ΤΠΕ επιπέδου ΙΙ & ΙΙΙ.

Ε) Στις Περιφερειακές Ενότητες, όπου δεν υφίστανται αδειοδοτημένες δομές ή συνεργαζόμενες δομές ή μισθούμενα / παραχωρούμενα λειτουργούντα σχολεία, καθώς επίσης και στην περίπτωση που δεν σχηματίζεται τμήμα λόγω μη επαρκούς αριθμού ωφελούμενων ανά ειδικότητα, τότε παρέχεται η δυνατότητα επιλογής παρόχου
κατάρτισης στο εκπαιδευτικό αντικείμενο προτίμησής του ωφελουμένου κατ’ εξαίρεση και εκτός των ορίων της Περιφερειακής του ενότητας, στο σύνολο της επικράτειας με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης (skype, zoom, webex κλπ) καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης.

ΣΤ) Η κατάρτιση είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αντικειμένων κατάρτισης που έχουν δηλωθεί.

Ζ) Οι επιβλέποντες φορείς για όσους ωφελούμενους βρίσκονται σε αναστολή των συμβάσεων απασχόλησής τους και υποχρεούνται να συμμετέχουν στην κατάρτιση, οφείλουν να ενεργοποιήσουν τις συμβάσεις τους για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της κατάρτισης.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<