Voucher ΤΠΕ: Εξ αποστάσεως θα γίνουν τα εναπομείναντα μαθήματα

Voucher ΤΠΕ: Εξ αποστάσεως θα γίνουν τα εναπομείναντα μαθήματα

23 Μαρτίου 2020

Όπως είναι γνωστό από αρχές Μαρτίου, ο Κορονοϊός έχει πλήξει ιδιαίτερα τον χώρο της Εκπαίδευσης. Όλες οι δομές δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευση έχουν κλείσει και η καραντίνα θα κρατήσει προς το παρόν μέχρι 10 Απριλίου. Μέχρι τότε απαγορεύεται να γίνει κανένα μάθημα Δια Ζώσης, δηλαδή με φυσική παρουσία των καταρτιζομένων.

Έτσι τόσο η δημόσια, τόσο η ιδιωτική εκπαίδευση προετοιμάζονται πυρετωδώς για την δημιουργία εξ αποστάσεως μαθημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σας είχε ενημερώσει υπεύθυνα το voucherergasia.gr, το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε τελικά να συνεχιστούν τα επιδοτούμενα προγράμματα Voucher που έτρεχαν αυτή την περίοδο, ώστε να μην χαθούν οι πόροι του ΕΣΠΑ και κατά συνέπεια να μη χαθεί η εκπαίδευση και οι αμοιβές των ανέργων ωφελούμενων του προγράμματος.

Η διαφορά όμως με πριν είναι ότι η εκπαίδευση θα γίνει εξ αποστάσεως!

Αποφασίστηκε λοιπόν να δοθούν σαφές οδηγίες προς τους παρόχους κατάρτισης που συμμετέχουν στην δράση, να προσαρμοστούν με τις προδιαγραφές που θέτει το υπουργείο και να οργανώσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των ανέργων.

Η εκπαίδευση θα γίνει με την μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το 15% των ωρών και με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το 85% των ωρών

Αναφερόμαστε στα 2 προγράμματα με τίτλο:

1. Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ &

2. Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Η ακριβής απόφαση που υπογράφηκε από τον Υπουργό Εργασίας κο Ιωάννη Βρούτση αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

H πιστοποίηση με την εξ αποστάσεως μέθοδο υλοποιείται μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να διαθέσει το σχετικό link και κωδικό πρόσβασης στην ΕΔΕΣΠΑ ΑπΚΟ για τη διενέργεια επαληθεύσεων.

Να γίνει έναρξη ή επανέναρξη του κάθε Προγράμματος σε συνέχεια των εκπαιδευτικών ενοτήτων από το σημείο που είχαν διακοπεί (για τα προγράμματα που είχαν ξεκινήσει).

Η σχετική δήλωση των προγραμμάτων από τους παρόχους κατάρτισης θα είναι διαθέσιμη στο σύστημα  στην ιστοσελίδα του «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» από την Πέμπτη 26-03-2020.

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της παροχής υπηρεσιών τηλεκατάρτισης (ενδεικτικά προδιαγραφές συστημάτων, υποδομών και τεχνικής υποστήριξης τηλεκατάρτισης, προδιαγραφές μαθημάτων, καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων (reports) κλπ) καθορίζονται ως εξής:

Η τηλεκατάρτιση πρέπει να υλοποιείται μέσω ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), το οποίο να έχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω λειτουργικές δυνατότητες:

1. Ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών (διαχειριστών, εκπαιδευτών, εποπτών τηλεκατάρτισης, καταρτιζομένων), ελεγχόμενη πρόσβαση αυτών στο σύστημα με διαδικασίες ταυτοποίησης (userauthentication), απόδοση ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών, οργάνωση καταρτιζομένων σεψηφιακή τάξη.

2. Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, πλήρως ενσωματωμένα στο περιβάλλον διεπαφής του συστήματος.

3. Εργαλεία εξαγωγής αναφορών χρήσης του συστήματος (reports).

4. Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να αποτελείται από ένα Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης και από ένα Σύστημα Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης σε κατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας (integrated).

5. Οι πάροχοι κατάρτισης, υποχρεούνται πριν την έναρξη ή επανέναρξη των προγραμμάτων, να ενημερώσουν την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ αναφορικά με την ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης που έχουν επιλέξει καθώς επίσης και να παρέχουν στοιχεία πρόσβασης (ιστοσελίδα, όνομα χρήστη, συνθηματικό πρόσβασης) προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος του Συστήματος καθώς και του Εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση

Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, θα αποτελεί το 85% του συνόλου των ωρών τηλεκατάρτισης του προγράμματος, και θα υλοποιείται μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) το οποίο θα πρέπει να αποτελείται απαραιτήτως από Εφαρμογή Διαχείρισης της Εκπαίδευσης – Learning Management System (LMS), η οποία πρέπει να περιέχει:

Ι. Εφαρμογή Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – Learning Content Management System (LCMS)

ΙΙ. Εφαρμογή Ανάπτυξης και Συγγραφής μαθημάτων – Authoring Tool

Το περιβάλλον του Συστήματος πρέπει απαραιτήτως να είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Το μέρος της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης θα υλοποιείται χωρίς φυσική παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου μέσω του Διαδικτύου σε χώρους επιλογής του καταρτιζομένου.

Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα τηλεκατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από δικό τους χώρο.

Σύγχρονη τηλεκατάρτιση

Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση θα αποτελεί το 15% του συνόλου των ωρών του προγράμματος και θα στηρίζεται στη χρήση των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και εικονικών ηλεκτρονικών τάξεων επιτρέποντας ώστε ο επιμορφωτής και οι καταρτιζόμενοι να βρίσκονται μεν σε διαφορετικούς χώρους αλλά στον ίδιο χρόνο, λαμβάνοντας άμεση ανατροφοδότηση.

Θα πρέπει να υποστηρίζεται η οπτική και ηχητική επικοινωνία πραγματικού χρόνου ή αίθουσας διδασκαλίας με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (υπολογιστές, κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά, δικτύωση υψηλών ταχυτήτων και λογισμικό τηλεδιάσκεψης) ώστε οι καταρτιζόμενοι που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τον επιμορφωτή τους να μπορούν να έχουν φωνητική και οπτική επικοινωνία τόσο μαζί του όσο και με καταρτιζόμενους που βρίσκονται επίσης σε διαφορετικούς χώρους.

Εκτός από τη μετάδοση εικόνας και τη φωνητική επικοινωνία, τα συστήματα τηλεδιάσκεψης μπορούν να υποστηρίζουν και εφαρμογές όπως είναι η διαμοίραση εφαρμογών και κειμένων (application and document sharing) και ο ηλεκτρομαγνητικός πίνακας (electronic board). Οι καταρτιζόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χώρους συζήτησης (chat rooms) για να ανταλλάξουν απόψεις και να συνεργαστούν για την εκπόνηση κοινών εργασιών.

Το σύστημα σύγχρονης τηλεκατάρτισης θα πρέπει να είναι σε κατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας με το σύστημα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μία ενιαία παρουσίαση του προγράμματος στους καταρτιζόμενους, η οποία θα περιλαμβάνει τα μαθήματα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, το χρονοπρογραμματισμό των συνεδριών σύγχρονης τηλεκατάρτισης καθώς και τυχόν άλλο εκπαιδευτικό υλικό.

Μετά από όλες αυτές τις οδηγίες, το voucherergasia.gr θα ήθελε να ενημερώσει τους ανέργους ωφελουμένους της δράσης, να αναμένουν αυτές τις ημέρες οδηγίες από τους παρόχους κατάρτισης, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία.

Το voucherergasia.gr θα σας κρατάει ενήμερους για όλες τις εξελίξεις.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<