Ζητείται Ειδικός Συνεργάτης στο Δ. Μινώα Πεδιάδας (έντυπο)

Ζητείται Ειδικός Συνεργάτης στο Δ. Μινώα Πεδιάδας (έντυπο)

9 Ιουνίου 2021


Με την υπ αρ. πρωτ. 7492/04-06-2021 γίνεται γνωστή η πρόθεση για την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συνεργάτη, απόφοιτου τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης / ΠΕ ή ΤΕ), με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού και με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος γνωστοποιεί:

Α. Την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συνεργάτη, απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης / ΠΕ ή ΤΕ), με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού και με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

Αρκαλοχώρι, 04/06/2021 Αρ. πρωτ.: 7492


Β. Αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η παροχή, μέσα στον κύκλο των γνώσεων ή/και της επαγγελματικής του εμπειρίας, των κάτωθι εργασιών:

α) η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, επί τεχνικών θεμάτων του Δήμου προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη καθώς και προς τα λοιπά όργανα διοίκησης του Δήμου,

β) η σύνταξη – χωρίς πρόσθετη αμοιβή – μελετών και τευχών διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου σε αντικείμενα συναφή με τον τίτλο σπουδών του,

γ) η τεχνική – επιστημονική υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε ότι αφορά: την παρακολούθηση και
επίβλεψη δημόσιων έργων, τη σύνταξη τεχνικών δελτίων για την ένταξη έργων σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης, την παρακολούθηση του τεχνικού προγράμματος, τη σύνταξη και τον έλεγχο αναλυτικών επιμετρήσεων, επιμετρητικών σχεδίων, παραλαβή αφανών εργασιών, πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος, πιστοποιήσεις έργων, τελικών επιμετρήσεων,
ανακεφαλαιωτικών πινάκων, κλπ, την αδειοδότηση λειτουργίας αθλητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών ή άλλων κτιρίων και εγκαταστάσεων, την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας δημοτικών ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο,

δ) η έκδοση εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης, νομιμοποίηση – τακτοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων,

ε) οποιαδήποτε άλλη τεχνική εργασία του
ανατεθεί από το Δήμαρχο ή τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτόν όργανα, σχετική με τον κύκλο των γνώσεων ή/και της επαγγελματικής του εμπειρίας.

Γ. Το ωράριο απασχόλησης του ειδικού συνεργάτη, θα είναι Δευτέρα έως
Παρασκευή, από τις 07:30 π.μ. έως και 3.30 μ.μ. και ο χώρος όπου θα παρέχει τις υπηρεσίες του θα είναι τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού.


Δ. Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11-17). Για τα γενικά προσόντα
διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι
πληρούνται.


2) Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, με ειδίκευση όπως προσδιορίζεται ανωτέρω.


3) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη
επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες
εργασίας, κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η
ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των
προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν του μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά , αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση, άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Επιθυμητά προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης είναι: α) η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών σε συναφές

αντικείμενο και ιδιαίτερα σε θέματα όπως ο σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση- παρακολούθηση τεχνικών έργων, β) η εγγραφή στο μητρώο ελεγκτών δόμησης ή/και ενεργειακού επιθεωρητή – ΚΕΝΑΚ, γ) η γνώση ξένων γλωσσών, δ) η γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και λογισμικού σχεδιασμού.
Ε. Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανομένου/ης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει. Ο/Η προσληφθείς θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί.
ΣΤ. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι υποχρεωτικά
δικαιολογητικά:


1. Βιογραφικό Σημείωμα.


2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.


3. α) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ-ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) της αλλοδαπής Πολιτικών Μηχανικών ή πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου ομοίου της αλλοδαπής συναφών με το αντικείμενο των εν λόγω καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη. Στην
περίπτωση προσκόμισης τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να
συνοδεύεται από την πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. ή το ΔΙΚΑΤΣΑ περί της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας τίτλου και βαθμού και
β) Όπου απαιτείται, φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.


4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 μετά των σχετικών δικαιολογητικών
απόδειξης της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ.3 γ’ του άρθρου 163 του ως άνω Ν.3584/2007 ειδίκευσης σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα
αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκών
γνώσεων και σημαντικής εμπειρίας, ανάλογης με τα αντικείμενα απασχόλησης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως 14) καθώς και ότι δεν έχουν τα κωλύματα των άρθρων 15 έως και 17 του Ν. 3584/2007.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές (για τους άνδρες
υποψηφίους).

7. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, από την γνωστοποίηση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, άδειες, βεβαιώσεις ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα των αιτούντων.
Σημειώνεται ότι, η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις
προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ζ. Οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται όπως υποβάλλουν την αίτηση τους μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (αρμόδιος υπάλληλος
Κυριακάκης Ζαχαρίας τηλ.:28913 40331), εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ήτοι έως και τις 22/06/2021.
Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Δείτε την αίτηση Συνημμένο χωρίς τίτλο 00137

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<